Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 9

Žalm 64
Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu, * † tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.

K tobě přichází každý člověk * s vyznáním svých vin.

Naše nevěrnosti nás tísní, * ty je však odpouštíš.

Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě: * přebývá v tvých nádvořích.

Kéž se nasytíme blahem tvého domu, * svatostí tvého chrámu!

Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, * Bože, náš zachránce,

naděje všech končin země * i dalekých moří.

Svou mocí upevňuješ hory, * jsi opásán silou.

Tišíš hukot moří, * hukot jejich vln a vřavu národů.

Pro tvé divy bázeň jímá obyvatele dálných krajin, * radostí plníš nejzazší východ i západ.

V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, * velmi jsi ji obohatil.

Boží strouhou se hrne voda, * (lidem) nachystals obilí.

Takto jsi zemi připravil: † zavlažils její brázdy, * rozmělnils její hroudy,

zkypřils ji dešti, * požehnals tomu, co vyrašilo.

Rok jsi korunoval svou dobrotou, * kudy jsi prošel, prýští hojnost.

Pastviny na stepi mokvají vláhou, * pahorky se ovíjejí radostí.

Nivy se odívají stády, † údolí se přikrývají obilím: * ozývají se jásotem a zpěvem.

Žalm 65
Jásejte Bohu, všechny země, † opěvujte slávu jeho jména, * vzdejte mu velkolepou chválu!

Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla! * Pro tvou nesmírnou moc se ti podrobují tvoji nepřátelé!

Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, * nechť opěvuje tvé jméno.“

Pojďte a pozorujte Boží skutky: * podivuhodně jednal s lidmi!

Moře proměnil v souš; † suchou nohou přešli řeku, * proto se radujme v Bohu!

Vládne svou mocí navěky, † jeho oči sledují národy: * aby se nevypínali zpupní!

Velebte, národy, našeho Boha * a rozhlašujte jeho chválu!

On dal život naší duši, * nedopustil, aby klopýtaly naše nohy.

Věru, zkoušel jsi nás, Bože, * tříbil jsi nás ohněm, jako se tříbí stříbro.

Zavedl jsi nás do léčky, * těžké břímě jsi vložil na naše bedra.

Nechals jezdit lidi po našich hlavách, † prošli jsme ohněm a vodou, * ale pak jsi nám popřál úlevu.

Vstoupím s celopaly do tvého domu,* splním ti své sliby.

Pro ně se mé rty otevřely,* má ústa je slíbila, když mi bylo úzko.

Přinesu ti v oběť celopaly tučných ovcí s tukem beranů,* budu obětovat býky a kozly.

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,* chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.

Svými ústy jsem k němu volal,* velebil jsem ho svým jazykem.

Kdybych zamýšlel nepravost ve svém srdci,* nebyl by Pán slyšel.

Ale Bůh slyšel,* všiml si mé úpěnlivé prosby.

Bůh buď veleben, že neodmítl mou prosbu,* že mi neodňal svou lásku.

Žalm 66
Bože, buď milostiv a žehnej nám, * ukaž nám svou jasnou tvář,

kéž se pozná na zemi, jak jednáš, * kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kdekterý národ!

Nechť se lidé radují a jásají, † že soudíš národy spravedlivě * a lidi na zemi řídíš.

Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kdekterý národ!

Země vydala svou úrodu, * Bůh, náš Bůh, nám požehnal.

Kéž nám Bůh žehná, * ať ho ctí všechny končiny země!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 67
Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, * ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním,

tratí se, jako se rozplývá dým † jako taje vosk před ohněm, * tak hříšníci hynou před Bohem.

Spravedliví se však radují, jásají před Bohem * a veselí se v radosti.

Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, * upravte cestu tomu, kdo jezdí na oblacích,

jeho jméno je Hospodin, * jásejte před ním!

Otec sirotků, ochránce vdov * je Bůh ve svém svatém příbytku.

Bůh zjednává opuštěným domov, † vězně vyvádí k šťastnému životu, * jen buřiči bydlí ve vyprahlé zemi.

Bože, když jsi vycházel před svým národem, * když jsi kráčel na poušti,

země se třásla, také nebesa vydávala vláhu před Bohem, * chvěl se Sinaj před Bohem, Bohem Izraele.

Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, * vzkřísils je, když zemdlelo.

Usadilo se v něm tvoje stádce, * ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!

Pán pronáší výrok, mnoho poslů šíří radostné zvěsti:„Králové s vojsky prchají, prchají;* i ženy si doma rozdělují kořist.

Zatímco jste si hověli u ovčích ohrad, zaskvěla se křídla holubice stříbrem,* její perutě plavým zlatem.

Když tam Všemohoucí rozháněl krále,* padali jako sníh na Salmonu!“

Hory bašanské jsou hory vysoké,* hory bašanské jsou hory strmé.

Proč vy, strmé hory, tak žárlivě hledíte na horu, kde si Bůh vyvolil sídlo,* na horu, kde bude Hospodin navždy sídlit?

Bůh má bezpočtu svých vozů, tisíce tisíců:* Ze Sinaje Pán přichází do svatyně.

Vystoupils do výšin, zajatce zajals,* vzal sis lidi jako dar, i ty, kteří nechtějí bydlit u Hospodina, Boha.

Ať je Pán žehnán každý den,* nosí naše břemena, Bůh, naše spása.

Náš Bůh je Bohem spásy,* Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.

Vskutku Bůh rozbíjí hlavy svých nepřátel,* vlasaté temeno toho, kdo si libuje ve zlých skutcích.

Pán pravil: „Přivedu ti je z Bašanu,* dovléknu ti je z hlubin moře,

abys v krvi smočil svou nohu,* aby jazyk tvých psů měl z nepřátel svůj podíl.“

Objevuje se tvůj průvod, Bože,* průvod mého Boha, mého krále, směřující do svatyně.

Vpředu kráčejí zpěváci, vzadu harfeníci,* uprostřed dívky bijí do bubínků.

„Ve sborech velebte Boha, Hospodina,* vy, kteří pocházíte z Izraele!“

Tu si před nimi vykračuje Benjamín, věkem nejmladší,* judská knížata se svými zástupy, knížata Zabulóna, knížata Neftaliho.

Ukaž, Bože, svou moc,* tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš!

Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě* přinášejí králové dary!

Pokárej netvora v rákosí,* ty, kteří jsou mezi národy jako houf býků uprostřed telátek;

nechť se ti koří s pruty stříbra,* rozmetej národy, které rády válčí!

Ať se dostaví velmoži z Egypta,* ať Etiopie vztáhne k Bohu svou ruku!

Pozemské říše, zpívejte Bohu,* velebte Pána,

který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi!* Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný:

„Uznejte Boží moc!“ Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost,* jeho moc v oblacích.

Bázeň budí Bůh ze své svatyně,* Bůh Izraelův, on dává sílu a statečnost svému lidu. Bůh buď veleben!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 68
Zachraň mě, Bože, neboť vody mi sahají až k hrdlu. * Zapadl jsem do hlubokého bahna a nemám, oč bych opřel nohu;

dostal jsem se do hluboké vody * a proud mě zaplavuje.

Unaven jsem již voláním, * hrdlo mi ochraptělo;

oči mi zeslábly, * když vyhlížím svého Boha.

Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodů nenávidí,

silnější než mé kosti jsou ti, * kteří mě stíhají bez příčiny.

Co jsem neuloupil, to mám vrátit? * Bože, ty znáš mou pošetilost, mé poklesky nejsou před tebou skryty.

Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v tebe, * Pane, Hospodine zástupů,

nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje, kdo hledají tebe, * Bože Izraele!

Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář.

Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým.

Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

Postem jsem zkrušil svou duši, * i to mi bylo na potupu.

Místo šatů jsem si oblékl žínici * a byl jsem jim k smíchu.

Tlachají o mně ti, kteří sedí u brány, * posměšně o mně zpívají opilci.

Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože!

Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz!

Vyprosť mě z bahna, abych neutonul, * vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,

vytáhni mě z hluboké vody!* Ať mě nezaplaví vodní příboj,

ať mě nepohltí hlubina, * ať propast nade mnou nezavře jícen!

Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.

Neskrývej svou tvář před svým služebníkem; * vždyť jsem v úzkostech,rychle mě vyslyš!

Přibliž se ke mně, vysvoboď mě, * kvůli mým nepřátelům mě zachraň!

Ty znáš mou potupu, hanbu a zneuctění, * před tebou jsou všichni moji protivníci.

Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, * čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl,

čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel.

Do pokrmu mi dali žluč a * v žízni mě napojili octem.

Ať je jim jejich stůl nástrahou * a pro jejich přátele léčkou.

Nechť se jim oči zakalí, aby neviděli, * učiň, aby se jim bedra stále chvěla.

Vylej na ně své rozhorlení, * ať je zachvátí žár tvého hněvu!

Ať jim zpustne domov, * v jejich stanech ať nikdo nebydlí,

neboť stíhali toho, jehož jsi zasáhl, * a rozmnožili bolest toho, koho jsi zranil.

Přidej jim na vinách, * ať nejsou uznáni u tebe za spravedlivé! Kéž jsou vymazáni z knihy živých * a mezi spravedlivé ať nejsou zapsáni!

Já však jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.

Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.

To bude Hospodinu milejší než obětovat býka, * než obětovat dobytčes kopyty a rohy.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdohledáte Boha!

Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni.

Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich hýbe.

Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlit a obsadí je.

Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.

Žalm 69
Bože, prosím, vysvoboď mě, * Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Nechť se zardí hanbou, * kdo mě touží zničit;

nechť ustoupí s pohanou, * kdo se těší z mého neštěstí.

Ať couvnou k vlastní potupě, * kdo se mi posmívají!

Nechť jásají, v tobě se radují * všichni, kdo tě hledají,

ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ * kdo touží po tvé pomoci.

Já jsem jen chudák a ubožák, * Bože, na pomoc mi pospěš!

Tys můj pomocník, můj zachránce: * Hospodine, neprodlévej!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující