Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 10

Žalm 70
K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben navěky!

Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!

Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně, * neboť tys moje skála a tvrz.

Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného, * z pěsti neurvalého utlačovatele.

Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine!

V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, † od klína mé matky byls mým ochráncem, * v tebe jsem vždy doufal.

Mnohým jsem se jevil jako zázrak; * tys mi byl vpravdě mocným pomocníkem.

Má ústa oplývala tvou chválou, * po celý den pěla tvou slávu.

Nezavrhuj mě v čas stáří, * neopouštěj mě, až ochabnou síly!

Vždyť moji nepřátelé o mně mluví, * ti, kdo na mě číhají, spolu se umlouvají.

Říkají: Bůh ho opustil, † pronásledujte ho a chopte se ho, * už ho nikdo nezachrání.

Bože, nevzdaluj se ode mě, * Bože můj, na pomoc mi pospěš!

Ať se zastydí a zahynou moji protivníci, * ať se odějí hanbou a potupou, kdo hledají mou zkázu.

Já však budu stále doufat, * všude šířit tvoji chválu.

Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti, † po celý den budu vyprávět o tvé pomoci, * neboť ji nemohu spočítat.

Opěvovat budu tvou moc, Bože, Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost.

Bože, učils mě od mého mládí,* až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.

Ani v stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj,* dokud neoznámím tvoji moc tomuto pokolení,

všem, kteří přijdou,* tvoji sílui tvou spravedlnost, Bože, jež se dotýká nebe,

kterou jsi vykonal veliké věci; Bože,* kdo se ti vyrovná?

Dals mi prožít mnoho zlých útrap,* ale opět mě vzkřísíš a znovu vyzdvihneš z hlubin země.

Rozmnož mou důstojnost* a znovu mě potěš!

I já budu na harfě chválit tvou věrnost, Bože,* budu tě opěvovat na citeře, tebe, Svatý Izraele!

Jásat budou moje rty, když ti budu zpívat,* i má duše, kterou jsi vykoupil.

I můj jazyk po celý den bude chválit tvou spravedlnost,* neboť se hanbí a stydí ti, kdo hledají mou zkázu.

Žalm 71
Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.

Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.

Hory přinesou lidu pokoj, * pahorky spravedlnost.

Zjedná právo ubohým z lidu, † pomůže chudákům, * rozdrtí utlačovatele.

Žít bude dlouho jak slunce, * jak luna po všechna pokolení.

Sestoupí jako déšť na trávu, * jako vláha, která napájí zemi.

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna.

Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země.

Jemu se budou klanět nepřátelé, * jeho protivníci prach budou lízat.

Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně.

Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit.

On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život.

Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích.

Proto bude žít a dostane se mu z arabského zlata, † stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat.

Země bude oplývat obilím, † jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor jak Libanon, * obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.

Jeho jménu se bude žehnat navěky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.

A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy.

Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * on sám koná divy.

A požehnané jeho slavné jméno navěky, * jeho slávou ať je naplněna celá země! Staň se! Staň se!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 72
Jak dobrý je Bůh k upřímným lidem, * jak dobrý je Pán k těm, kdo mají čisté srdce!

Téměř již zakolísaly mé nohy, * málem již uklouzly mé kroky,

neboť jsem záviděl bezbožným, * když jsem pozoroval blahobyt hříšných.

Opravdu, nemají nesnáze, * jejich tělo je zdravé a dobře živené.

Netrápí je lidské strasti, * nemají soužení jak ostatní lidé.

Proto je obepíná pýcha jako náhrdelník, * násilnictví je přikrývá jakoby šatem.

Z dobrého bydla vychází jejich nepravost, * prýští výmysly srdce.

Posmívají se, vedou zlé řeči, * z povýšenosti hrozí útlakem.

Svými ústy míří do nebe, * jejich jazyk rejdí po zemi.

Proto se k nim obrací můj lid, * jako by se chtěl hodně nalokat vody,

a praví: „Jak by to mohl Bůh vědět, * má o tom Nejvyšší znalost?“

Hle, takoví jsou hříšníci, * klidně si žijí, hromadí bohatství.

Marně jsem tedy zachoval své srdce bez úhony * a v nevinnosti myl své ruce?

Stále jsem v soužení* a den co den v trestu.

Kdybych řekl: „Budu mluvit jako oni“,* zradil bych rod tvých synů.

Hloubal jsem, jak bych to poznal,* ale zdálo se mi to obtížné,

až jsem vnikl do Božích tajemství* a přihlédl k jejich konci.

Věru, stavíš je na kluzkou cestu,* do zhouby je vrháš.

Jak se zhroutili v mžiku, zhynuli,* pominuli se hrůzou!

Jako člověk pohrdá snem, když se probudí,* tak, Pane, až povstaneš, pohrdneš jejich výmysly.

Když se mé srdce jitřilo* a bolest bodala v ledví,

byl jsem nerozumný a nechápal jsem,* byl jsem před tebou podobný němé tváři.

Já však chci stále být u tebe:* uchopils mě za pravici,

povedeš mě svou radou* a potom mě vezmeš do slávy.

Koho mám na nebi kromě tebe?* Když jsem u tebe, nevábí mě země.

Touhou hyne mé tělo i duše,* Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.

Vždyť hle, kdo se od tebe vzdaluje, zahyne,* zahubíš všechny, kdo jsou ti nevěrní.

Mé štěstí však je být nablízku Bohu,* mít útočiště v Pánu, Hospodinu.

O všech tvých skutcích budu vypravovat* v branách siónské dcery.

Žalm 73
Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš?

Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, † na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil.

Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil.

Tvoji protivníci hlučeli uvnitř svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství.

Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány.

Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména.

Řekli si v srdci: „Vyhubme je naráz, * spalte všechny Boží svatyně v zemi!“

Už nevidíme svá znamení, nemáme proroka * a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě.

Jak dlouho se bude, Bože, protivník rouhat, * jak dlouho bude nepřítel neustále tupit tvé jméno?

Proč odtahuješ svou ruku * a svou pravici necháváš ležet v klíně?

Bůh však je mým králem od pradávna, * tolikrát popřál vítězství v zemi.

Ty jsi svou mocí rozdělil moře,* ve vodách jsi zdrtil hlavy oblud.

Tys roztříštil leviatanovy hlavy,* hodils ho za pokrm netvorům moře.

Tys dal vytrysknout pramenům a potokům,* tys vysušil mohutné řeky.

Tvůj je den a tvá je noc,* tys učinil měsíc i slunce.

Tys vymezil všechny hranice země,* ustanovil jsi léto a zimu.

Pamatuj na to: nepřítel se ti rouhal, Hospodine,* pošetilý národ tupil tvé jméno.

Nevydávej supovi život své hrdličky,* nezapomínej natrvalo na život svých chudých!

Shlédni na svou smlouvu,* vždyť zákoutí země i pole plná jsou násilí.

Ať se ponížený nevrací zklamán,* ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno!

Povstaň, Bože, ujmi se své věci,* mysli na potupu, kterou tě den co den stíhá blázen.

Nezapomínej na křik svých protivníků,* povyk tvých odpůrců stále se vzmáhá.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 74
Velebíme tě, Bože, velebíme * a vzýváme tvé jméno, vypravujeme o tvých divech.

„Až stanovím vhodnou dobu, * já sám budu soudit spravedlivě.

I kdyby se země třásla, i všichni, kdo ji obývají, * já pevně držím její sloupy.

Říkám vzdorným: ‚Zanechte vzdoru‘, * říkám bezbožným: ‚Nezdvihejte pyšně hlavu‘.

Nezdvihejte pyšně hlavu proti Nejvyššímu, * nemluvte drze proti Bohu!

Spravedlnost nepřijde od východu ani od západu, * z pustiny ani z hor,

ale Bůh je soudce, * jednoho ponižuje, druhého povyšuje.

Neboť Hospodin má v ruce číši, * v ní šumí víno silně kořeněné.

Dává z ní napít: vylokají je až po kvasnice, * pít musí všichni bezbožníci země!“

Já však budu navždy jásat, * zpívat Jakubovu Bohu.

Rozdrtím úplně pýchu bezbožníků, * vynikne moc spravedlivých.

Žalm 75
Slavný je Bůh v Judsku, * v Izraeli má veliké jméno.

Jeho stánek je v Salemu, * jeho příbytek na Siónu.

Tam zlomil blesky luku, * štít, meč a válečné zbraně.

Přišels, Přemocný, v záři světla * z odvěkých hor.

Odvážní byli oloupeni, † spí svým spánkem, * zemdlely ruce všem rekům.

Na tvou hrozbu, Jakubův Bože, * strnuly vozy i koně.

Tys hrozný. Kdo může před tebou obstát,* když vzplane tvůj hněv?

Z nebe jsi vynesl rozsudek;* země se zděsila a zmlkla,

když Bůh povstal k soudu,* aby pomohl všem poníženým v zemi.

Vždyť zuřivé Edomsko bude tě chválit,* kdo zbyli v Ematu, budou tě slavit.

Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu,* všichni, kdo jste kolem něho, přineste dary Hroznému!

On krotí pýchu knížat* a děsí pozemské krále.

Žalm 76
Můj hlas se k Bohu vznáší a volám, * můj hlas k Bohu stoupá, aby mě slyšel.

V den svého soužení hledám Pána, † má ruka se v noci vzpíná bez únavy, * nedá se utěšit má duše.

Když na Boha vzpomínám, vzdychám, * když uvažuji, můj duch malátní.

Beze spánku držíš mé oči, * jsem zmaten a neschopný slova.

Přemýšlím o dávných dnech, * na zašlá léta si vzpomínám.

V noci uvažuji ve svém srdci, * přemítám a můj duch hloubá:

„Může Pán zavrhnout navěky, * už nám neukáže svou milost?

Navždy už ustane jeho přízeň, * zrušen je slib pro všechna pokolení?

Zapomněl se Bůh smilovat, * či v hněvu zadržel své slitování?“

Tu jsem si řekl: „V tom tkví má bolest: * změnila se pravice Nejvyššího.“

Vzpomínám na Hospodinovy činy, * ano, vzpomínám na dávné tvé divy.

Rozvažuji všechna tvá díla, * přemítám o tvých skutcích.

Bože, svaté je tvé chování: * který bůh je tak veliký jako Bůh náš?

Ty jsi Bůh, který činí divy, * národům jsi dal poznat svou moc.

Svým ramenem jsi vykoupil svůj národ, * Jakubovy a Josefovy syny.

Uzřely tě vody, Bože, † uzřely tě vody, a zděsily se, * i hlubiny se rozbouřily.

Mraky vylily vodu, † oblaka zaduněla hromem * a tvé šípy šlehaly kolem.

Tvůj hrom burácel v bouři, † blesky ozařovaly obzor: * zatřásla a zachvěla se země.

Mořem vedla tvá cesta, † tvá stezka spoustami vod, * tvé šlépěje však nebylo vidět.

Jak stádo jsi vedl svůj národ, * Mojžíšovou a Árónovou rukou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující