Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 13

Žalm 91
Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!

Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost

na desetistrunné harfě a lyře, * písní s doprovodem citery.

Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím.

Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky!

Pošetilý člověk to nechápe, * nerozumný nemá pro to smyslu.

I když bezbožníci raší jako tráva, * i když kvetou všichni zlosynové,

jsou určeni pro věčnou zkázu, * ty však jsi vznešený navěky, Hospodine!

Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, † hle, tvoji nepřátelé zahynou, * rozprášeni budou všichni zlosynové.

Mně však jsi dal buvolí sílu, * pomazals mě nejčistším olejem.

Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, * mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.

Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.

Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží,

aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, * v němž není nepravosti.

Žalm 92
Hospodin kraluje, oděl se velebností, * oděl se Hospodin, opásal se mocí.

Dal světu základ, * že nezakolísá.

Pevný je trůn tvůj od pradávna, * jsi od věčnosti.

Zdvihají řeky, Hospodine, † zdvihají řeky svůj hlas, * zdvihají řeky svůj hukot.

Mocnější než hukot mnohých vod, † mohutnější než mořský příboj, * mocný je Hospodin na výsosti.

Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, * tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.

Žalm 93
Bože, mstiteli, Hospodine, * Bože, mstiteli, objev se!

Povstaň, ty, který soudíš zemi, * dej odplatu zpupným!

Jak dlouho budou bezbožníci, Hospodine, * jak dlouho budou bezbožníci jásat?

Tlachají, drze mluví, * vychloubají se všichni zlosynové.

Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní.

Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí.

Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“

Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum?

Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko?

Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti?

Hospodin zná myšlenky lidí: * jsou věru marné.

Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine,* a ve svém zákoně vyučuješ,

abys mu popřál klidu od zlých časů,* dokud se nevykope jáma pro bezbožného.

Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ* a své dědictví neopustí.

Ale právo se vrátí ke spravedlnosti,* následovat ji budou všichni upřímného srdce.

Kdo se mě zastane proti zločincům,* kdo pro mě povstane na zlosyny?

Kdyby mně Hospodin nepomáhal,* brzo by odpočívala duše má v tichu smrti.

Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“,* už mě podpírá, Hospodine, tvá milost.

Když se mi v nitru rozmnoží starosti,* tvá útěcha vzpruží mou duši.

Spojí se s tebou stolec zkázy,* který týrá pod zdáním práva?

Vrhají se na život spravedlivého* a nevinnou krev odsuzují.

Hospodin mi bude jistě útočištěm,* můj Bůh bude má záchranná skála.

Odplatí jim jejich nepravost a zahubí je jejich vlastní zlobou,* zahubí je Hospodin, náš Bůh.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 94
Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy,

předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme!

Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy.

V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor.

Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: † „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, * jako tehdy v Masse na poušti,

kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; † řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, * nepoznali mé cesty.

Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“

Žalm 95
Zpívejte Hospodinu píseň novou, * zpívejte Hospodinu, všechny země!

Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den po dni jeho spásu!

Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů.

Neboť všichni bohové pohanů jsou jen výmysly, * Hospodin však stvořil nebe.

Velebnost a vznešenost ho předcházejí, * moc a nádhera jsou v jeho svatyni.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, † vzdejte Hospodinu slávu a moc, * vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří, * v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!

Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.

Upevnil svět, aby nekolísal: * národy řídí podle práva.

Radujte se, nebesa, zajásej, země, † zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm.

Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy † před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi.

Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně.

Žalm 96
Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy!

Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky.

Jeho blesky ozařují svět, * země to vidí a chvěje se.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země.

Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.

Hanbí se všichni ctitelé model, † kteří se chlubí bůžky, * všichni bohové se mu koří.

Sión to slyší a raduje se † a judská města jásají * pro tvé rozsudky, Hospodine!

Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, † chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje.

Světlo vychází spravedlivému * a lidem upřímného srdce radost.

Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 97
Zpívejte Hospodinu píseň novou, * neboť učinil podivuhodné věci.

Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu;

všechny končiny země uzřely * spásu našeho Boha.

Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte!

Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu,

za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem!

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají.

Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte

před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi,

aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva.

Žalm 98
Hospodin kraluje: třesou se národy; * trůní nad cheruby: chvěje se země.

Hospodin na Siónu je veliký * a nade všemi národy vyvýšený.

Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, * neboť je svaté.

Pevně vládne ten, kdo miluje právo: † tys určil, co je správné, * právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.

Oslavujte Hospodina, našeho Boha, † klaňte se u podnože jeho nohou, * neboť je svatá.

Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími † a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno: * vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.

Mluvíval k nim v oblačném sloupu, † slýchali jeho příkazy, * zákon, který jim dal.

Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel, † Bože, byls k nim milostivý, * ale také jsi trestal jejich přestupky.

Oslavujte Hospodina, našeho Boha, † klaňte se na jeho svaté hoře, * neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!

Žalm 99
Plesejte Hospodinu, všechny země, † služte Hospodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem!

Uznejte, že Hospodin je Bůh, † on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Vstupte do jeho bran s díkem, † do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu!

Neboť Hospodin je dobrý, † jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

Žalm 100
O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, * tobě, Hospodine, chci zahrát.

Chci se ubírat cestou bezúhonnou, * kdy ke mně přijdeš?

Chci kráčet v nevinnosti srdce * ve svém domě.

Nepostavím si před oči * nic hanebného.

Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně: * ke mně se nepřidruží.

Příčí se mi zkažené srdce, * nechci znát nic zlého.

Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, * toho zahubím.

Pyšného očima a nadutého srdcem, * toho nesnesu.

Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, * aby přebývali se mnou.

Kdo kráčí životem bezúhonně, * ten mi bude sloužit.

Nebude bydlet v mém domě, * kdo jedná lstivě.

Kdo mluví lživě, * před mýma očima neobstojí.

Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, * abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující