Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 20

Žalm 143
Veleben buď Hospodin, má Skála, * on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště, * má pevnost a můj zachránce,

můj štít a můj útulek, * on mi podmaňuje národy.

Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš, * co je smrtelník, že na něho myslíš?

Člověk se podobá vánku, * jeho dny stínu, který přechází.

Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, * dotkni se hor, a budou dýmat.

Sešli blesk a rozpraš nepřátele, * vystřel své šípy a poděs je!

Vztáhni svou ruku z výšin, * vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků,

jejich ústa mluví lež * a pravice přísahá křivě.

Bože, novou píseň ti zazpívám,* na harfě s deseti strunami ti zahraji;

tobě, jenž dáváš králům vítězství,* který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.

Zachraň mě před zhoubným mečem a vysvoboď mě z ruky cizáků,* jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.

Naši synové ať jsou jako štěpy vyrostlé v mladistvé síle,* naše dcery ať jsou jako nárožní sloupy, sloupy vytesané pro chrám.

Naše sýpky ať jsou plné,* ať oplývají vším plodem,

náš brav ať má tisíce mláďat,* ať se množí po mnoha tisících na našich nivách,

náš skot ať je obtížen náklady! Ať nedojde k prolomení hradeb ani k vyhnanství,* ať v našich ulicích nezazní nářek!

šťastný národ, jemuž se takto daří,* šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.

Žalm 144
Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky.

Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky.

Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná.

Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc.

Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech.

Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, * hovoří o tvé nesmírnosti.

Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, * jásají nad tvou spravedlností.

Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

Dobrotivý je Hospodin ke všem* a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla* a tvoji zbožní ať tě velebí!

Ať vypravují o slávě tvého království,* ať mluví o tvé síle,

aby poučili lidi o tvé moci,* o slávě tvé vznešené říše.

Tvé království je království všech věků* a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech* a svatý ve všech svých činech.

Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,* a pozvedá všechny sklíčené.

Oči všech doufají v tebe* a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

Otvíráš svou ruku* a sytíš vše živé s laskavostí.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách* a svatý ve všech svých činech.

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,* všem, kdo ho vzývají upřímně.

Vyplní vůli svých ctitelů,* slyší jejich volání a zachrání je.

Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují,* a všechny bezbožníky zničí.

Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,* vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 145
Duše má, chval Hospodina! † Pokud žiji, chci chválit Hospodina, * pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

Nespoléhejte na knížata, * na člověka, u něho není spásy.

Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, * tehdy se zhatí všechny jeho plány.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, * kdo doufá v Hospodina, svého Boha.

On učinil nebe i zemi, * moře i vše, co je v nich.

On zachovává věrnost navěky, † zjednává právo utlačeným, * dává chléb lačným.

Hospodin vysvobozuje vězně, * Hospodin otvírá oči slepým,

Hospodin napřimuje sklíčené, * Hospodin miluje spravedlivé.

Hospodin chrání přistěhovalce, † podporuje sirotka a vdovu, * ale mate cestu bezbožníků.

Hospodin bude vládnout na věky, * tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

Žalm 146
Aleluja! Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály.

Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele.

Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a jejich rány obvazuje.

Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem.

Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry.

Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi.

Opěvujte Hospodina děkovnou písní, * hrejte na citeru našemu Bohu,

který mračny zatahuje nebe, * déšť připravuje zemi,

dává vypučet na horách trávě * a bylinám, aby sloužily lidem.

Dobytku poskytuje potravu, * i krkavčím holátkům, když k němu křičí.

Nemá potěšení v síle koně, * nemá zalíbení ve svalech muže.

Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, * kdo spoléhají na jeho dobrotu.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne,

že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí.

Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo.

Dává sníh jako vlnu, * jíní sype jako popel.

Shazuje své krupobití jako drobty chleba, * jeho mrazem tuhnou vody.

Posílá své slovo, a rozpouští je, * poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.

Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli.

Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. Aleluja.

Žalm 147
Chvalte Hospodina z nebes, * † chvalte ho na výsostech!

Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy!

Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy!

Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy!

Ať chválí Hospodinovo jméno, * neboť on rozkázal, a byly stvořeny!

Umístil je na věčné časy, * vydal zákon, který nepomine.

Hospodinu vzdejte ze země chválu, * obludy moře a všechny jeho hlubiny!

Oheň, krupobití, sníh a dým, * bouřný vítr, který plní jeho slovo,

hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry,

všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo,

králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země,

jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi

ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené.

Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu.

Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, lidu, který je mu blízký.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 148
Zpívejte Hospodinu píseň novou, * jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.

Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, * synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem, * ať mu hrají na buben a na citeru,

neboť Hospodin miluje svůj národ * a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem, * ať se veselí na svých ložích.

Boží chválu ať mají v hrdlech * a dvojsečný meč v rukou,

aby vykonali pomstu na pohanech, * tresty na národech,

aby spoutali jejich krále řetězy * a železnými okovy jejich velmože,

aby na nich vykonali určený soud. * Všem jeho svatým bude to ke cti.

Žalm 149
Chvalte Hospodina v jeho svatyni, * chvalte ho na jeho vznešené obloze!

Chvalte ho pro jeho mocná díla, * chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

Chvalte ho hlaholem trouby, * chvalte ho harfou a citerou!

Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

Chvalte ho zvučnými cimbály, † chvalte ho cimbály hlučnými! * Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Předchozí