Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 16

Žalm 109
Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, * dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * „Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: * zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.

“Hospodin přísahal a nebude toho litovat: * „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!“

Hospodin je po tvé pravici, * potře krále v den svého hněvu.

Bude soudit národy, nakupí mrtvol, * daleko po zemi rozdrtí lebky.

Cestou se napije z potoka, * proto povznese hlavu.

Žalm 110
Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.

Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává navěky.

Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý.

Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, * neustále bude pamatovat na svou smlouvu.

Své mocné činy ukázal svému lidu, * když jim dal majetek pohanů.

Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,

pevné navěky, navždy, * provedené v pravdě a právu.

Vykoupení seslal svému lidu, † sjednal navěky svou smlouvu; * svaté a velebné je jméno jeho.

Počátek moudrosti je bát se Hospodina: † moudře jednají všichni, kdo tak činí; * jeho chvála zůstává navždy.

Žalm 111
Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních.

Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě * a jeho štědrost potrvá navždy.

Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.

Neboť navěky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý.

Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.

Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

Rozděluje, dává chudým, † jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě.

Uzří to hříšník a rozzlobí se, † bude skřípat zuby a zchřadne; * zajde touha bezbožníků.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 112
Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo!

Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i navěky!

Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno!

Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, † který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem?

Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého,

aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu.

Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet * jako šťastné matce dětí.

Žalm 113
Aleluja! Když vytáhl Izrael z Egypta, * Jakubův dům z cizáckého lidu,

stal se Juda Boží svatyní, * Izrael Božím panstvím.

Moře to vidělo a prchlo, * Jordán se obrátil nazpět,

hory poskočily jako berani, * pahorky jako jehňata.

Co je ti, moře, že prcháš, * Jordáne, že se obracíš nazpět,

hory, proč poskakujete jako berani, * pahorky, proč skáčete jako jehňata?

Země, třes se před Pánem, * před Bohem Jakubovým,

jenž mění skálu v bažinu, * křemen v prameny vod.

Žalm 114
Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám, ale svému jménu zjednej slávu * pro své milosrdenství, pro svou věrnost!

Proč mají pohané říkat: * „Kdepak je ten jejich Bůh?

„Bůh náš je na nebesích, * učinil všechno, co chtěl.

Jejich modly jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou.

Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí.

Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají.

Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí, hlas nevydávají svým hrdlem.

Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá.

Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

Hospodinovi ctitelé doufají v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

Hospodin na nás pamatuje a požehná nám, * požehná domu Izraelovu,

požehná domu Árónovu,* požehná Hospodinovým ctitelům, malým i velkým.

Hospodin vás rozmnoží, * vás i vaše syny.

Požehnáni jste od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.

Nebesa jsou nebem pro Hospodina, * avšak zemi dal lidským dětem.

Mrtví nemohou chválit Hospodina, * nikdo z těch, kteří sestupují do podsvětí.

My však velebíme Hospodina, * nyní až navěky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 115
Aleluja! Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas,

neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval.

Obepjaly mě provazy smrti, dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni.

Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach, Hospodine, zachraň mi život!“

Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný.

Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě.

Uklidni se opět, má duše, * neboť Hospodin ti prokázal dobro,

vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu.

Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých.

Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“

Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“

Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.

Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.

Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, * jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, rozvázal jsi moje pouta.

Přinesu ti oběť díků, * Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.

Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem

v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme!

Žalm 116
Chvalte Hospodina, všichni lidé, * oslavujte ho, všechny národy,

neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství * a Hospodinova věrnost trvá navěky.

Žalm 117
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

Nechť řekne dům Árónův: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.

Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl udělat člověk?

Hospodin je se mnou, on je můj pomocník, * a já vítězně shlížím na své nepřátele.

Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v člověka.

Lépe je utíkat se k Hospodinu *

než důvěřovat v mocné.Všichni pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.

Odevšad mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.

Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.

Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi pomohl.

Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.

Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.

Hospodinova pravice mocně zasáhla, † Hospodinova pravice mě pozvedla, * Hospodinova pravice mocně zasáhla.

Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.

Hospodin mě sice těžce ztrestal, *

nevydal mě však smrti.


Otevřte mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.

Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.

Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou.

Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.

Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.

Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!

Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru!

Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.

Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. * Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!

Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující