Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 6

Žalm 37
Hospodine, netrestej mě ve svém hněvu, * nekárej mě ve svém rozhorlení.

Vždyť se do mě zaryly tvé šípy, * dopadla na mě tvá ruka.

Pro tvůj hněv není na mém těle zdravého místa, * pro můj hřích není ve mně jediná kost celá.

Vin se mi nakupilo až nad hlavu, * tíží mě jako přetěžké břímě.

Rány mi hnisají a páchnou, * že jsem jednal pošetile.

Shrbený, nadmíru sklíčený * den co den smutně se vláčím.

Vždyť má bedra jsou celá zanícená, * zdravého místa není v mém těle.

Jsem malátný a zcela zkrušený, * křičím proto, že mé srdce sténá.

Pane, ty víš o každé mé touze, * mé vzdychání ti není skryté.

Srdce mi buší, opustila mě síla, * i světlo mi hasne v očích.

Moji přátelé a druhové se vyhýbají mému neštěstí, * i moji příbuzní se mě straní.

Strojí mi léčky ti, kdo pasou po mém životě, * kdo usilují o mé neštěstí, hrozí mi zkázou a stále jen úklady vymýšlejí.

Já však jsem jako hluchý, neslyším, * jsem jako němý, který neotvírá ústa.

Jsem jako člověk, který neslyší, * jehož ústa nemají odpovědi.

Vždyť v tebe, Hospodine, doufám, * ty vyslyšíš, Pane, můj Bože!

říkám si totiž, jen ať se nade mnou neradují, * ať se nade mnou nevypínají, když zakopnu v chůzi.

Mám ovšem k pádu velmi blízko, * před sebou mám stále svou bolest.

Ano, vyznávám svou vinu, * pro svůj hřích jsem sklíčen.

Ti, kdo bez příčiny proti mně brojí, jsou silní, * mnoho je těch, kdo mě neprávem nenávidí,

kdo zlem splácejí za dobro, * stíhají mě, že se o dobro snažím.

Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, * nevzdaluj se ode mě!

Pospěš mi na pomoc, * Pane, má spáso!

Žalm 38
Řekl jsem: dám si pozor na své chování, * abych nezhřešil svým jazykem,

do svých úst si vložím uzdu, * pokud bude přede mnou bezbožník.

Zmlkl jsem v tichu, zbaven štěstí, * má bolest se však rozjitřila.

Srdce mi vzplálo v nitru, † když jsem uvažoval, vznítil se oheň * a jazykem jsem se ozval:

Dej mi poznat, Hospodine, můj konec, † jaká je míra mých dnů, * ať si uvědomím svou pomíjivost.

Hle, na pídě jsi vyměřil mé dny † a můj život je před tebou jako nic, * každý člověk trvá jen co dech.

Jen jako stín jde člověk životem, † zbytečně se vzrušuje, * hromadí, a neví pro koho.

A nyní, co mohu čekat, Pane? * V tobě je má naděje.

Zbav mě všech mých nepravostí, * nevydávej mě pro smích bláznu!

Mlčím, neotvírám svá ústa, * vždyť tys to učinil!

Zbav mě své rány, * hynu pod úderem tvé ruky.

Trestem káráš vinu člověka, ničíš jako mol, * co má nejcennější: každý člověk je pouze jak dech.

Slyš, Hospodine, mou prosbu, nakloň svůj sluch k mému volání, nemlč k mým slzám! * Vždyť jsem u tebe jen hostem, přistěhovalcem, jako byli všichni moji otcové.

Odvrať ode mě svůj pohled, * ať si vydechnu, dříve než odejdu a už nebudu.

Žalm 39
Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.

Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.

Novou píseň vložil mi do úst, chvalozpěv našemu Bohu. * Mnozí to uvidí a nabudou úcty, budou doufat v Hospodina.

Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina, * kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.

Mnoho divů jsi učinil, Hospodine, můj Bože, * nikdo se ti nevyrovná v úmyslech, které máš s námi,

kdybych je chtěl hlásat, vypovědět, * jejich více, než by se dalo sečíst.

V obětních darech si nelibuješ, za to jsi mi otevřel uši. * Celopaly a smírné oběti nežádáš,

tehdy jsem řekl: * „Hle, přicházím, ve svitku knihy je o mně psáno.

Rád splním tvou vůli, můj Bože, * tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, * ty to víš, Hospodine!

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil, * nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost před velkým shromážděním.

Neodpírej mi, Hospodine, své slitování, * tvá láska a věrnost ať mě neustále chrání,

neboť mě svírají útrapy bez počtu, dostihly mě mé viny, že ani nemohu vidět. * Je jich víc než vlasů na mé hlavě a odvaha mi chybí.

Hospodine, prosím, vysvoboď mě! * Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Nechť se hanbou zardí všichni, kdo touží mě zničit, * nechť ustoupí s pohanou, kdo se těší z mého neštěstí.

Ať se zděsí k vlastní potupě, * kdo se mně posmívají!

Nechť jásají a v tobě se radují všichni, kteří tě hledají, * ti, kteří touží po tvé pomoci, ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“

Já jsem jen chudák a ubožák, ale Pán se o mě stará. * Tys můj pomocník, můj zachránce: neprodlévej, můj Bože!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 40
Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.

Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho zvůli jeho nepřátel.

Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci z něho sejme veškerou slabost.

Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.

Moji nepřátelé zle o mně mluví: * „Kdy už zemře, kdy zanikne jeho jméno?“

Kdo přijde navštívit, jen naprázdno tlachá, * v srdci si nasbírá špatnost, pak vyjde ven a pomlouvá.

Všichni, kdo mě nenávidí, si spolu o mně šeptají * a vymýšlejí proti mně špatné věci:

„Postihla ho nevyléčitelná nákaza!“ * nebo: „Kdo tak ulehl, už nevstane!“

I můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, * který jídal z mého chleba, strojil mi úklady.

Ty však, Hospodine, smiluj se nade mnou, * postav mě na nohy, ať jim to splatím!

Z toho poznám, že mě máš rád, * když můj sok nade mnou nezajásá.

Mne však zachováš bez úhony, * navěky mě postavíš před svou tvář.

Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! Staň se, staň se!

Žalm 41
Jako laň prahne po vodách bystřin, * tak prahne má duše po tobě, Bože!

Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci, * když den co den slyším: „Kde je tvůj Bůh?“

Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká: † jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu

s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu.

Proč se rmoutíš, má duše, * a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, zase ho budu chválit, * svého spasitele a svého Boha.

Rmoutím se uvnitř v duši, * proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misar.

Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů, * celé tvé příboje a vlny se přese mě převalily.

Za dne ať Hospodin dává svou milost, * za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.

Říkám Bohu: „Má Skálo, proč na mě zapomínáš? * Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem?

Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci, * když den co den mi říkají: „Kde je tvůj Bůh?“

Proč se rmoutíš, má duše, * a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, zase ho budu chválit, * svého spasitele a svého Boha.

Žalm 42
Bože, zjednej mi právo † a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu, * zbav mě člověka lstivého a zločinného!

Bože, vždyť ty jsi má síla, † proč jsi mě zahnal? * Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?

Sešli své světlo a svou věrnost: † ty ať mě vedou * a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři, * k Bohu, který mě naplňuje radostí.

Oslavím tě citerou, * Bože, můj Bože.

Proč se rmoutíš, má duše, * a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, * svého spasitele a svého Boha!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 43
Bože, slýchali jsme na vlastní uši, * naši otcové nám vyprávěli,

cos vykonal za jejich časů, * v pradávných dobách.

Tys je svou rukou usadil, když jsi vyhnal pohany, * dals jim růst, když jsi potřel národy.

Vždyť neobsadili zemi svým mečem, * nepomohlo jim k vítězství jejich rameno,

byla to tvá pravice a tvé rámě, * tvá jasná tvář, neboť jsi je miloval.

Tys můj král a můj Bůh, * popřál jsi vítězství Jakubovi.

S tebou jsme zdolali své nepřátele, * v tvém jménu jsme pošlapali své protivníky.

Na svém luku jsem si nezakládal, * vítězství mi nedal můj meč.

Ty však jsi nám pomohl k vítězství nad našimi nepřáteli, * zahanbils ty, kteří nás nenávidí.

Bohem jsme se stále honosili, * navěky jsme chválili tvé jméno.

Nyní však jsi nás zavrhl a zahanbil,* netáhneš už, Bože, s našimi vojsky.

Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí.

Vydal jsi nás jak ovce na porážku * a rozptýlils nás mezi pohany,

takřka zadarmo jsi odprodal svůj národ, * nezískal jsi mnoho jejich cenou.

Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch.

Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou.

Svou hanbu mám stále na zřeteli, * stud se mi hrne do tváře, když slyším pohanu a výsměch,

když vidím nepřítele, * jak se chce pomstít.

To vše nás stihlo, * i když jsme na tebe nezapomínali ani nezrušili tvou smlouvu;

neodvrátilo se ani naše srdce * a nesešly naše kroky z tvé stezky,

když jsi nás rozdrtil na strastiplném místě * a přikryl jsi nás temnotou.

Kdybychom zapomněli na jméno svého Boha, * kdybychom vztáhli své ruce k cizímu bohu,

nebyl by na to Bůh přišel? * Vždyť on zná tajnosti srdce!

Pro tebe jsme přece stále vražděni, * mají nás jen za jatečné ovce!

Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy!

Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk?

Vždyť do prachu je sražena naše duše, * na zemi leží naše tělo.

Povstaň nám na pomoc * a vysvoboď nás pro svou lásku!

Žalm 44
Srdce mi překypuje radostnými slovy, † přednáším králi svou báseň, * rydlem zručného písaře je můj jazyk.

Krásou vynikáš nad lidské syny, † půvab se rozlévá po tvých rtech, * proto ti Bůh požehnal navěky.

Svůj bok si, hrdino, přepásej mečem, * svou nádherou a vznešeností!

Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, * ať tě proslaví tvá pravice!

Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, * odvaha králových nepřátel klesá.

Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, * žezlo tvé vlády je žezlo nestranné!

Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, † proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal * olejem radosti před tvými druhy.

Myrhou, aloem, kassií voní všechna tvá roucha, † blaží tě zvuk strunných nástrojů * v paláci ze slonové kosti.

Vstříc ti vycházejí dcery králů, * po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem.

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!

Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

Tyrský lid přichází s dary, * velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.

V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem.

V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní přicházejí panny, její družky.

Provázeny radostným jásotem, * vstupují v královský palác.

Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi.

Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, * proto tě národy oslaví na věčné věky.

Žalm 45
Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.

Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

Ať se bouří moře, pění jeho vody, * ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,

s námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího,

Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit.

Národy se bouřily, říše se bortily; * tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.

S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země.

Zamezuje války až po samé hranice světa, * láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.

Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, * převyšuji národy, převyšuji svět.

S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující