Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 18

Žalm 119
K Hospodinu jsem volal ve své bídě, * a vyslyšel mě:

Hospodine, vysvoboď mě ze lživých rtů, * od zrádného jazyka!

Co se ti dá a co se ti přidá, * jazyku zrádný?

Ostré šípy bojovníka * a z kručinky žhavé uhlí.

Běda mi, že musím přebývat u Mešechů, * bydlit v kedarských stanech!

Dlouho již bydlím u těch, * kteří nenávidí pokoj.

Když já mluvím o míru, * oni chtějí válku.

Žalm 120
Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc?

Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.

Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, * nebude dřímat tvůj strážce.

Ano, nebude dřímat a spát * Izraelův strážce.

Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.

Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci.

Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši.

Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i navěky.

Žalm 121
Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“

Už stojí naše nohy * v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek.

Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, * jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.

Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,

ať vládne mír v tvých hradbách, * bezpečnost v tvých palácích!

Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě!

Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí.

Žalm 122
Zvedám své oči k tobě, * který trůníš na nebi.

Hle, jako oči služebníků hledí * na ruce svých pánů,

jako oči služebnice hledí * na ruce své paní,

tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, * dokud se nad námi nesmiluje.

Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, * neboť jsme přesyceni pohanou.

Přesycena je naše duše * výsměchem boháčů, pohanou pyšných.

Žalm 123
Kdyby Hospodin nebyl s námi * – ať to vyzná Izrael –

kdyby Hospodin nebyl s námi, * když se na nás obořili lidé,

zaživa by nás pohltili, * když jejich hněv vzplál proti nám.

Voda by nás byla zatopila, † příval by se byl převalil přes nás, * přes nás by se převalily rozbouřené vody.

Veleben buď Hospodin, že nás nevydal * za kořist jejich zubům!

Naše duše vyvázla jako pták * z ptáčníkovy léčky;

léčka se přetrhla, * a my jsme volní.

Naše pomoc je ve jménu Hospodina, * který učinil nebe a zemi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 124
Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, * která nekolísá, trvá navěky.

Jeruzalém obklopují hory: † tak je Hospodin kolem svého lidu * nyní i navěky.

Neboť nezůstane žezlo bezbožníků * nad údělem spravedlivých,

aby spravedliví nevztáhli * své ruce po nepravosti.

Dobrým, Hospodine, popřej dobro, * i těm, kdo jsou upřímní v srdci.

Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty, † odstraň se zločinci, Hospodine! * Pokoj buď s Izraelem!

Žalm 125
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, * byli jsme jako ve snách.

Tehdy byla naše ústa plná smíchu * a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany: * „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“

Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, * naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud, * jako se mění údolí na jihu země.

Kdo sejí v slzách, * žnout budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem, * když nesou semeno k setí:

přijdou však s jásotem * a přinesou své snopy.

Žalm 126
Když nestaví dům Hospodin, * marně se lopotí, kdo ho stavějí;

když nestřeží město Hospodin, * marně bdí strážce.

Marné je časně vstávat, † dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; * neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

Hle, Hospodinovým darem jsou synové, * odměnou je plod lůna.

Čím jsou bojovníku šípy v ruce, * tím jsou synové z mladých let.

Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; * nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.

Žalm 127
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách.

Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře.

Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu.

Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu.

Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina.

Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života,

abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli!

Žalm 128
Velmi mě sužovali od mého mládí, * – ať si to Izrael řekne, –

velmi mě sužovali od mého mládí, * ale nepřemohli mě!

Oráči orali na mých zádech, * táhli své dlouhé brázdy.

Ale spravedlivý Hospodin * zpřetínal provazy bezbožníků.

Ať se zahanbí a nazpět ustoupí * všichni, kdo nenávidí Sión.

Ať jsou jako tráva na střechách, * která uschne dřív, než ji vytrhají;

žnec jí nenaplní svou hrst, * ani svou náruč, kdo váže snopy.

Kolemjdoucí neříkají: † „Hospodin vám žehnej!“ * „Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 129
Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * † Pane, vyslyš můj hlas!

Tvůj sluch ať je nakloněn * k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * Pane, kdo obstojí?

Ale u tebe je odpuštění, * abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina, * duše má doufá v jeho slovo,

má duše čeká na Pána * více než stráže na svítání.

Více než stráže na svítání * ať čeká Izrael na Hospodina,

neboť u Hospodina je slitování, * hojné je u něho vykoupení.

On vykoupí Izraele * ze všech jeho provinění.

Žalm 130
Hospodine, mé srdce se nevypíná, * nevyvyšují se mé oči,

neženu se za velikými věcmi * pro mě nedostižnými.

Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši † jako dítě na matčině klíně; * jako dítě, tak je má duše ve mně.

Doufej, Izraeli, v Hospodina * nyní i navěky.

Žalm 131
Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost,

jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu:

„Nevkročím do svého obytného domu, * nevstoupím na své připravené lůžko,

nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku,

dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu.“

Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru.

Vejděme do jeho příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou.

Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku * ty i tvá vznešená archa!

Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného!

Přísahal Hospodin Davidovi s věrností,* kterou neporuší: „Potomka z tvého rodu dosadím na tvůj trůn.

Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, na mé příkazy, kterým je naučím,* též jejich synové navěky budou sedět na tvém trůně!“

Neboť Hospodin si vyvolil Sión,* přál si ho mít za své sídlo:

„To je můj příbytek navěky,* zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.

Jeho pokrmy štědře požehnám,* jeho chudé nasytím chlebem.

Jeho kněze obléknu v spásu,* jeho zbožní se jásotem rozjásají.

Zde dám vyrašit rohu Davidovu,* rozžehnu svítilnu svému pomazanému.

Jeho nepřátele obléknu v hanbu,* ale na něm zazáří má koruna.“

Žalm 132
Hle, jak je dobré a jak milé, * když bratři bydlí pospolu:

Jak nejlepší olej na hlavě, † který stéká na vousy, na vousy Árónovy, * který stéká na lem jeho roucha;

jak hermonská rosa, * která se snáší na siónskou horu:

tam uděluje Hospodin požehnání, * život navěky.

Žalm 133
Nuže, velebte Hospodina, * všichni Hospodinovi služebníci,

kteří sloužíte v Hospodinově domě * v nočních hodinách.

Zvedněte ruce ke svatyni * a velebte Hospodina!

Požehnej ti Hospodin ze Siónu, * neboť on učinil nebe i zemi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující