Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 1

Žalm 1
Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, † nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, * a nezasedá ve shromáždění rouhačů,

ale má zalíbení v Hospodinově zákoně * a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů, * ve svůj čas přináší ovoce,

listí mu nevadne * a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: * jsou jako pleva rozvátá větrem.

Proto neobstojí bezbožní na soudu * ani hříšní ve shromáždění spravedlivých,

vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, * ale cesta bezbožných skončí záhubou.

Žalm 2
Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány?

Pozdvihují se pozemští králové † a vladaři se spolu umlouvají * proti Hospodinu a jeho Pomazanému.

„Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“

Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu.

Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem;

„Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“

Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, † Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, * já jsem tě dnes zplodil.

Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země.

Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“

Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země!

V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte,

aby se nerozhněval k vaší zhoubě, * protože jeho hněv se roznítí rychle.

Blaze všem, * kdo se k němu uchylují!

Žalm 3
Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá!

Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“

Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!

Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * vyslyšel mě ze své svaté hory.

Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.

Nezaleknu se ani tisíců, * kteří mě obkličují.

Povstaň, Hospodine, * můj Bože, zachraň mě!

Všem mým protivníkům jsi rozbil čelisti, * bezbožníkům jsi vyrazil zuby!

U Hospodina je spása: * Na tvém lidu ať spočine tvé požehnání!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 4
Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám, † tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!

Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se sháníte po lži?

Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.

Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní!

Spravedlivé oběti přinášejte * a důvěřujte v Hospodina!

Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.

Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí!

Žalm 5
Hospodine, slyš moje slova, * všimni si mého nářku!

Naslouchej mé hlasité prosbě, můj králi a můj Bože, * vždyť k tobě se modlím, Hospodine!

Zrána slyšíš můj hlas, * zrána ti předkládám své modlitby a čekám.

Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost, * zlý u tebe prodlévat nesmí

ani rouhači před tebou neobstojí. * Nenávidíš každého zločince,

hubíš všecky lháře. * Od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem.

Já však pro velikou tvou milost smím vstoupit do tvého domu, * padnu na tvář před tvým svatým chrámem v bázni před tebou, Hospodine!

Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům; * urovnej přede mnou cestu k sobě!

Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, jejich nitro strojí úklady, * jejich hrdlo je otevřený hrob, lichotí svým jazykem.

Trestej je, Bože, * ať zajdou na vlastní záměry!

Pro jejich četné zločiny je vyžeň, * vždyť se vzpouzejí proti tobě!

Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, * ať jásají bez přestání;

chraň je, ať se radují v tobě, * kdo milují tvé jméno,

protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, * jako štítem ho věnčíš svou přízní.

Žalm 6
Hospodine, nekárej mě ve svém hněvu, * netrestej mě ve svém rozhorlení!

Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť jsem chorý, * uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti se chvějí

a má duše je nadmíru vyděšená; * ale ty, Hospodine, jak dlouho ještě...?

Obrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši, * zachraň mě pro své slitování,

protože mezi mrtvými nemyslí na tebe nikdo: * Kdo tě v podsvětí může chválit?

Jsem vysílen od svého nářku, † noc jak noc pláčem skrápím své lože, * smáčím své lůžko slzami.

Oko mám zamžené hořem, * zestárlo vinou všech mých nepřátel.

Pryč ode mě, všichni pachatelé bezpráví, * neboť Hospodin zaslechl mé hlasité naříkání.

Uslyšel Hospodin mou prosbu, * Hospodin mou modlitbu přijal.

Ať se všichni moji nepřátelé zastydí, ať se vyděsí, * ať se kvapně odklidí v hanbě!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 7
Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám, * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě;

ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat.

Hospodine, můj Bože, jestliže jsem spáchal tyto věci: * jestliže lpí na mých rukou nepravost,

jestliže jsem způsobil zlo svému příteli * já, který se ujímal těch, kdo mi bez příčiny křivdívali,

ať mě nepřítel honí a dopadne, † ať do země zašlápne můj život * a do prachu ať srazí mou čest!

Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, † opři se proti běsnění těch, kdo mě utiskují, * stůj při mně na soudu, který jsi ohlásil.

Ať se kolem tebe shluknou národy * a zasedej nad nimi na výsosti!

Hospodin je soudcem národů: † zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny.

Ať přestane ničemnost bezbožníků, podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, spravedlivý Bože!

Bůh je můj štít, on uchrání lidi upřímného srdce!Bůh je soudce spravedlivý,* Bůh dává výstrahy ustavičně:

jestliže se hříšní neobrátí, naostří svůj meč,* napne luk a namíří ho.

Připraví si smrtonosné zbraně,* své šípy opatří ohněm.

Hle, hříšník počal nepravost,* obtěžkán je zlobou a rodí úklad.

Jámu vykopal a vyhloubil,* ale do pasti, kterou připravil, sám spadl.

Jeho zloba se vrátí na jeho vlastní hlavu,* na temeno mu padne jeho násilí.

Já však budu Hospodina chválit pro jeho spravedlnost,* jméno Hospodina, Nejvyššího, budu opěvovat.

Žalm 8
Hospodine, náš Pane, † jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa!

Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům, * abys umlčel pomstychtivého nepřítele.

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:

Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš?

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou,

dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno:

ovce i veškerý dobytek, * k tomu i polní zvířata,

ptáky na nebi a ryby v moři, * vše, co se hemží na stezkách moří.

Hospodine, náš Pane, * jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Následující