Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 15

Žalm 105
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu?

Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době.

Pamatuj na mě, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu, * ujmi se mě a pomoz mi,

abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, † abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím.

Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně.

Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy,

neměli na paměti množství tvých dobrodiní, * ale vzepřeli se proti Nejvyššímu u Rudého moře,

Přece však je zachránil pro své jméno, * aby ukázal svou moc.

Pohrozil Rudému moři, a vyschlo, * vedl je mezi vlnami jako po pevné zemi.

Zachránil je z moci toho, jenž je nenáviděl, * vyprostil je z moci nepřítele.

Vody zatopily jejich protivníky, * nezůstal z nich ani jeden.

Tu uvěřili jeho slovům * a zpívali mu píseň chvály.

Brzy však zapomněli na jeho skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí.

Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině.

Splnil jim jejich žádost, * ale poslal na ně i nakažlivou nemoc.

V táboře záviděli Mojžíšovi * a Árónovi, zasvěcenému Hospodinu.

Otevřela se země a pohltila Datana, * zavřela se nad Abiramovou tlupou.

V jejich tlupě vzplanul oheň, * plamen spálil bezbožníky.

Zhotovili si tele u Chorebu* a klaněli se modle ulité z kovu.

Zaměnili tak svoji Slávu za sochu býka,* který požírá trávu.

Zapomněli na Boha, který je zachránil,* který v Egyptě vykonal divy,

zázraky v Chámově zemi,* úžasné skutky u Rudého moře.

Rozhodl se, že je zničí, kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval* , aby odvrátil jeho hněv, jímž je chtěl zhubit.

Pohrdli vytouženou zemí,* nevěřili jeho slovu.

Reptali ve svých stanech,* neposlouchali Hospodinova hlasu.

Proto jim přísahal pozdviženou rukou,* že je zničí na poušti,

že jejich potomstvo rozptýlí mezi národy,* že je rozpráší do cizích zemí.

Přidali se k Bál Peorovi,* jedli oběti mrtvých bohů.

Dráždili Hospodina svými zločiny,* proto je stihla pohroma.

Tu povstal Pinchas a zjednal spravedlnost.* Pohroma přestala.

Připočetlo se mu to k zásluze* po všechna pokolení na věčné časy.

Popudili ho u vod v Meribě,* zle se vedlo Mojžíšovi jejich vinou,

neboť rozhořčili jeho mysl,* že svými rty nerozvážně mluvil.

Nevyhubili národy,* jak jim Hospodin rozkázal,

ale smísili se s pohany* a naučili se jejich skutkům.

Uctívali jejich modly,* a ty se jim staly léčkou.

Obětovali své syny* i své dcery zlým duchům.

Prolévali nevinnou krev, krev svých synů a dcer,* které obětovali kananejským modlám.

Země byla poskvrněna krví,* znečistili se svými skutky a zpronevěřili se svými zločiny.

Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu* a zošklivil si své dědictví.

Proto je vydal do moci pohanů,* vládli jim ti, kteří je nenáviděli.

Utiskovali je nepřátelé,* museli se sklonit pod jejich ruku.

Mnohokrát je vysvobodil, oni ho však roztrpčovali svými pletichami,* proto byli pokořeni pro své viny.

Ale shlédl na jejich soužení,* když slyšel jejich prosbu.

Rozpomenul se kvůli nim na svoji smlouvu* a slitoval se pro své velké milosrdenství.

Vzbudil k nim soucit u všech,* kteří je přivedli do zajetí.

Vysvoboď nás, Hospodine, náš Bože,* a shromáždi nás z pohanských zemí,

abychom chválili tvé svaté jméno* a chlubili se tvou slávou.

Požehnaný Hospodin, Bůh Izraelův, od věků až na věky!* Všechen lid ať řekne: „Amen!“

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 106
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

† Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci,

které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu, ze severu a z jihu.

Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet.

Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí,

neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými věcmi.

Seděli v hlubokých temnotách, * spoutáni železem a strastí,

neboť se vzepřeli Božím příkazům, * pohrdli úradkem nejvyššího.

Proto jim pokořil srdce útrapou, * potáceli se, ale nikdo jim nepomohl.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Vyvedl je z hlubokých temnot * a roztrhl jejich pouta.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí,

neboť vylomil bronzové brány * a železné závory rozbil.

Chřadli pro svou nepravost* a souženi byli pro své viny;

z duše se jim zhnusil každý pokrm* a přiblížili se až k branám smrti.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu,* a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Poslal své slovo a uzdravil je,* zachránil je ze záhuby.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,* za jeho divy k dobru lidí.

Nechť podají děkovné oběti,* nechť vypravují s jásotem o jeho skutcích.

Pustili se po lodích na moře,* sháněli obchody po širých vodách.

Viděli Hospodinova díla* a na širém moři jeho divy.

Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr,* který do výše vzdouval vlny.

Stoupali až k nebi, sestupovali do propastí,* jejich duše se třásla v nebezpečí.

Potáceli se, vrávorali jak opilí,* veškerá jejich zručnost byla v koncích.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu,* a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Uklidnil bouři v tichý vánek,* a utišily se mořské vlny.

Radovali se, že se uklidnily,* a dovedl je do vytouženého přístavu.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,* za jeho divy k dobru lidí;

nechť ho oslavují v shromáždění lidu,* nechť ho velebí ve sboru starších.

Změnil řeky v pustinu* a prameny vod ve vyprahlou zemi,

plodný kraj v solnou step* pro zlobu jeho obyvatel.

Změnil poušť ve vodní pláň,* vyprahlou zemi v prameny vod.

Usadil tam hladové* a vystavěli si město k přebývání.

Oseli pole, založili vinice,* domohli se hojné úrody.

Požehnal jim, a velmi se rozmnožili,* nezmenšil počet jejich dobytka.

Avšak ubylo jich, dostali se do bídy* tlakem neštěstí a útrapami.

Ale ten, který vylévá potupu na knížata* a a dává jim bloudit neschůdnou pouští,

pozdvihl chudáka z bídy* a rodiny rozmnožil jako stáda.

Vidí to spravedliví a radují se,* každá zloba zavře svá ústa.

Kdo je moudrý, aby to sledoval,* kdo pochopí Hospodinovu lásku?

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 107
Plné důvěry je mé srdce, Bože, † plné důvěry je mé srdce, * † budu zpívat a hrát.

Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, * chci vzbudit jitřenku.

Budu tě chválit mezi národy, Hospodine, * budu tě oslavovat mezi pohany,

protože tvá milost je veliká až k nebi, * tvá věrnost až do oblak.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!

Aby se zachránili tvoji miláčkové, * pomoz svou pravicí a vyslyš nás!

Bůh pravil ve své svatyni: † „S radostí rozdělím Sichem * a rozměřím údolí Sukkot.

Mně patří území Gilead a Manasse, * a Efraim je přilba mé hlavy, Juda mé žezlo.

Moab je má nádoba k umývání, † na Edom hodím svůj střevíc, * vítězně zajásám nad Filištínskem.“

Kdo mě přivede k opevněnému městu, * kdo mě dovede do Edomska?

Zda ne ty, Bože, který jsi nás opustil; * a již netáhneš, Bože, s našimi vojsky?

Přispěj nám na pomoc proti nepříteli, * vždyť marná je lidská podpora.

S Bohem si povedeme udatně, * on pošlape naše nepřátele.

Žalm 108
Nemlč, Bože, má chválo, * neboť otevřeli na mě bezbožná a lstivá ústa,

jazykem lživým se mnou hovořili, nenávistnými slovy mě zahrnuli, * napadli mě bez příčiny.

Za mou lásku na mě žalovali, * já jsem se však modlil.

Zlým za dobré mi odplatili, * nenávistí za mou lásku.

Pošli na něho zločince, * žalobce ať mu stojí po pravici!

Ze soudu ať vyjde jako viník, * jeho prosba ať se pokládá za provinění!

Ukrať mu dny života, * jeho úřad ať dostane jiný!

Ať osiří jeho děti, * ať ovdoví jeho žena!

Jak žebráci ať se toulají jeho děti, * ze svých zbořených domů ať jsou vypuzeny!

Lichvář ať urve vše, co mu patří, * cizí lidé ať rozchvátí, co získal!

Ať mu nikdo neprokáže soucit, * ať se nikdo nesmiluje nad jeho sirotky!

Jeho potomstvo buď vyhubeno, * jejich jméno ať zanikne v druhém pokolení!

Hospodin ať pamatuje na vinu jeho otců * a hřích jeho matky ať není zahlazen:

ať jsou stále před Hospodinem, * ať zničí ze země památku na ně!

Vždyť nedbal na to, aby prokazoval lásku, * ale stíhal chudáka a ubožáka i skleslého srdcem, aby ho zabil.

Miloval kletbu – ať ho tedy stihne, * nechtěl požehnání – ať ho tedy mine!

Ať se obleče do kletby jako do šatů, * ať vnikne jako voda do jeho útrob, jako olej do jeho kostí!

Ať je mu rouchem, v které se halí, * pásem, kterým se stále podkasává!

To buď odměna od Hospodina mým žalobníkům, * těm, kteří proti mně zle mluví!

Ty pak, Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá!

Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi svíjí v nitru.

Tratím se jako stín, když se dlouží, * jsem unášen jako kobylka větrem.

Od postu se mi chvějí kolena, * hubne a chřadne mé tělo.

Stal jsem se jim pro smích, když mě vidí, * posměšně kývají hlavou.

Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování!

Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine!

Ať si proklínají, * ty však žehnej;

moji protivníci ať jsou zahanbeni, * tvůj služebník však ať má radost!

Moji pronásledovatelé ať se odívají hanbou, * ať se halí potupou jako pláštěm!

Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit,

neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující