Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 7

Žalm 46
Všechny národy, tleskejte rukama, * jásejte Bohu radostným hlasem,

protože Hospodin je vznešený, hrozný, * je to veliký král nad celou zemí.

Podrobuje nám národy, * klade nám k nohám pohany.

Vybírá nám naše dědictví, * slávu Jakuba, kterého miluje.

Bůh se vznáší za jásotu, * Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.

Zpívejte Bohu, zpívejte, * zpívejte našemu králi, zpívejte!

Protože Bůh je králem celého světa, * zpívejte mu chvalozpěv!

Bůh vládne národům, * Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

Knížata národů se přidružují * k lidu Abrahámova Boha.

Vždyť Bohu patří vládcové země, * je nadmíru vznešený.

Žalm 47
Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha.

Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země.

Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále.

Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana.

Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok.

Jen se však podívali, užasli, * ve zděšení prchli.

Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí,

jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi.

Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů,

v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání.

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě.

Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála * sahá až na konec země.

Tvá pravice oplývá spravedlností, * ať se raduje siónská hora,

ať jásají judská města * nad tvými rozsudky.

Jděte kolem Siónu, obejděte jej, * spočítejte jeho věže!

Všimněte si jeho hradeb, * prohlédněte jeho paláce,

abyste mohli vyprávět příštím pokolením: * Tak veliký je Bůh,

Bůh náš navěky, navždy. * On bude naším vůdcem!

Žalm 48
Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa,

prostí i vznešení, * bohatý stejně jako chudý!

Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce (vyprýští) znalost.

Nakloním svůj sluch k průpovědi, * za zvuků lyry zjevím svou záhadu.

Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel,

kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou svého bohatství?

Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné.

Cena života je příliš veliká, † nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.

Neboť uvidí, že umírají moudří, † že stejně hyne pošetilec i hlupák * a zanechávají své bohatství jiným.

Hroby jsou jejich domovem navěky, † jejich obydlím po všechna pokolení, * i když svými jmény nazvali celé země.

Nesetrvá totiž člověk v hojnosti, * podobá se dobytčatům, která hynou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 49
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem * od východu slunce až na západ.

Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery: * přichází náš Bůh a nemlčí.

Před ním sžírající oheň * kolem něho zuří bouře.

Shůry volá k nebesům i k zemi, * hodlá soudit svůj lid:

„Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“

A nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem.

„Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, proti tobě budu svědčit,* já jsem Bůh, tvůj Bůh!

Nekárám tě pro tvé oběti,* vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

Nemusím brát býka z tvého chléva* ani kozly z tvých ohrad.

Neboť mně patří veškerá zvěř lesní* a na svých horách mám zvířat na tisíce.

Znám všechny ptáky na nebi,* mé je vše, co se hemží na poli.

Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat,* vždyť můj je svět se vším, co ho plní!

Copak požívám maso z býků* či piji kozlí krev?

Přinášej Bohu oběť chvály* a plň Nejvyššímu své sliby!

Pak mě vzývej ve dni soužení,* vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“

Ale hříšníkovi Bůh praví:* „Proč odříkáváš má přikázání a bereš do úst mou smlouvu

ty, který nenávidíš kázeň* a má slova házíš za sebe?

Když jsi viděl zloděje, běžel jsi s ním* a s cizoložníky jsi míval účast.

Zlo jsi vypouštěl ze svých úst* a tvůj jazyk osnoval úskok.

Bavil ses pomlouváním svého bratra,/

tupil jsi syna své matky.

Takto jsi jednal, a já mám mlčet?* Myslil jsi, že jsem jako ty?* Usvědčím tě* a řeknu ti to do očí!

Uvažte to, kdo zapomínáte na Boha!* Jinak vás zahubím a nikdo vám nepomůže!

Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,* kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“

Žalm 50
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou.

Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé,

takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.

Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka.

Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!

Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu bělejší než sníh.

Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.

Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny.

Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.

Bezbožné budu učit tvým cestám * a hříšníci se budou obracet k tobě.

Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.

Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.

Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.

Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.

Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 51
Proč se chlubíš hanebností, * bezectný siláku?

Stále jen myslíš na zkázu, * tvůj jazyk je jak ostrá břitva, ty pleticháři!

Podlost je ti milejší než dobro, * lhaní víc než mluvit, jak se sluší.

V každé pomlouvačné řeči máš zálibu, * falešný jazyku!

Proto tě Bůh zahubí, * odstraní tě navždy,

vytáhne tě ze stanu, * vyrve tě ze země živých.

Spravedliví to uvidí a zaleknou se, * jemu se však vysmějí:

„Hle, člověk, který si nezvolil * Boha za svou záštitu,

spoléhal na své velké bohatství, * domohl se moci svou násilností.“

Já však jsem jako zelená oliva v Božím domě, * stále se spoléhám na Boží slitovnost.

Ustavičně tě chci chválit, že jsi to učinil, * před tvými svatými chci slavit tvé jméno, neboť je dobré.

Žalm 52
Nerozumný si říká v srdci: * „Bůh není!“

Zkaženě, zvráceně jednají, * nikdo nedělá dobro.

Bůh shlíží z nebe na smrtelníky, * aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhledává Boha.

Všichni pobloudili, všichni se zkazili, * nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!

Což se nevzpamatují, kdo páchají zlo, † kdo můj lid požírají, jako by jedli chleba, * a Boha nevzývají?

Tam se třásli strachem, * kde nebylo strachu,

neboť Bůh rozmetal kosti těch, kteří tě obléhali. * Upadli v hanbu, protože Bůh je zavrhl.

Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu! † Až Bůh změní osud svého lidu, * jásot bude v Jakubovi, radost bude v Izraeli.

Žalm 53
Bože, zachraň mě pro své jméno, * svou mocí mi zjednej právo!

Bože, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu slovům mých úst!

Neboť povstali proti mně zpupní lidé, * násilníci mi ukládali o život, na Boha nebrali ohled.

Hle, Bůh mi pomáhá, * Pán mě udržuje naživu.

Obrať zlo proti mým odpůrcům, * pro svoji věrnost je zahlaď!

Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, * Hospodine, že je dobré.

Žalm 54
Naslouchej, Bože, mé modlitbě, * neskrývej se před mou úpěnlivou prosbou,

věnuj mi pozornost a vyslyš mě! * Zmítám se v neklidu, děsím se při křiku nepřítele,při povyku bezbožníka,

protože mě zavalují neštěstím * a v hněvu proti mně brojí

Srdce se ve mně chvěje * a padla na mě smrtelná úzkost.

Strach a hrůza se na mě * řítí a děs mě halí.

Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub, * odletěl bych a dopřál si klidu.

Hle, daleko bych utekl, * zůstal bych na poušti.

Rychle bych spěchal do útočiště * před vichrem a bouří.

Pane, zmať a rozděl jim jazyky, * vždyť vidím násilí a svár v městě.

Ve dne v noci obcházejí po jeho hradbách, * vládne v něm útisk a bezpráví.

Uvnitř jsou úklady, * z jeho náměstí nemizí násilí a podvod.

Kdyby mě potupil nepřítel, dovedl bych to snést, * kdyby se nade mě vypínal ten, kdo mě nenávidí, skryl bych se před ním.

Ale byls to ty, můj druh, * můj přítel a důvěrník!

Vždyť jsme spolu byli v důvěrném styku, * ve slavném průvodu jsme kráčeli v Božím domě.

Ať je uchvátí smrt, * ať zaživa sejdou do podsvětí,

neboť v jejich příbytcích, * v jejich středu sídlí zloba.

Já však budu volat k Bohu, * a Hospodin mě zachrání.

Večer, ráno i v poledne budu naříkat a sténat, * a uslyší můj hlas.

Vykoupí mou duši a dá mi pokoj * od těch, kteří na mě dorážejí, neboť je jich na mě mnoho

.Bůh to uslyší a zkruší je – on vládne od věčnosti * – nechtějí se změnit a nebojí se Boha.

Kdekdo napřahuje ruku na přátele, * znesvěcuje svoji smlouvu.

Úlisnější nad máslo jsou jeho ústa, * ale srdce má nepřátelské,

nad olej lahodnější jsou jeho slova, * jsou to však tasené meče.

Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová, * nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý.

A ty, Bože, svrhneš je do jámy zkázy; * zákeřní vrazi nedosáhnou ani poloviny svých dnů.

Já však důvěřuji v tebe, * Hospodine!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující