Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 2

Žalm 9
Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce,* chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.

V tobě se chci radovat a jásat,* opěvovat jméno tvé, Svrchovaný,

protože se moji nepřátelé stáhli,* zhroutili se a zanikli před tvou tváří.

Zjednal jsi mi právo a spravedlnost;* zasedl jsi na stolec jako spravedlivý soudce,

obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel* , navždy jsi vyhladil jejich jméno.

Nepřátelům došly síly, jsou natrvalo zhrouceni,* rozbořil jsi města, zanikla jejich památka.

Hospodin však trůní věčně,* stolec svůj postavil k soudu.

Podle práva bude svět soudit,* podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.

Hospodin bude utlačovanému útočištěm,* útulkem v dobách tísně.

Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu,* protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají!

Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu,* rozhlašujte jeho činy mezi národy,

vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel,* nezapomněl na výkřiky ubožáků.

Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď na mé soužení, které snáším od svých nepřátel,* vysvoboď mě z bran smrti,

abych hlásal všechnu tvou chválu u bran siónské dcery,* ať se rozjásám nad tvou pomocí!

Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali,* noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili.

Hospodin se dal poznat, vykonal soud,* do díla svých rukou se chytil hříšník.

Ať se hříšní stáhnou do podsvětí,* všichni pohané, kteří nedbají o Boha,

neboť nebude navěky zapomenut chudák,* naděje ubohých nezajde navždy!

Hospodine, povstaň, ať nezbujní člověk,* pohané budou souzeni před tvou tváří!

Hospodine, nažeň jim strachu,* ať si pohané uvědomí, že jsou jen lidé!

Žalm 10
U Hospodina hledám útočiště. † Jak mi můžete říkat: * „Uleť na hory jako pták!

Neboť hle, hříšníci napínají luk, † svůj šíp kladou na tětivu, * aby ve tmě zasáhli lidi upřímného srdce.

Když se totiž základy řítí, * co může spravedlivý dělat?“

Hospodin však sídlí ve svém posvátném chrámě, * na nebesích má Hospodin svůj trůn,

jeho oči pozorují, * smrtelníky zkoumá jeho zrak.

Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka, * miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.

Sešle na hříšné déšť žhavého uhlí a síry, * žhoucí vítr bude úděl jejich číše.

Vždyť Hospodin je spravedlivý, † má rád spravedlivé skutky, * zbožní uzří jeho tvář.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 11
Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost.

Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem.

Nechť Hospodin zničí každý úlisný ret, * jazyk, který chlubivě mluví,

ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“

„Pro útisk ubohých, sténání chudých † už povstanu, praví Hospodin, * spásu dám tomu, kdo po ní touží.“

Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené.

Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením.

Kolem se toulají bezbožníci, * vyvyšují se nejhorší z lidí.

Žalm 12
Jak dlouho budeš na mě, Hospodine, docela zapomínat, * jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář?

Jak dlouho se budu starostí zmítat ve své duši, † s tím každodenním smutkem v srdci, * jak dlouho se má nade mnou vypínat můj nepřítel?

Shlédni a vyslyš mě, Hospodine, můj Bože! * Rozjasni mé oči, ať neusnu v smrti,

aby neřekl můj nepřítel: „Zdolal jsem ho!“ * Ať nejásají moji protivníci, že jsem klesl.

Já však důvěřuji v tvé slitování, † pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, * zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.

Žalm 13
Nerozumný si říká v srdci: * „Bůh není!“

Zkaženě, zvráceně jednají, * nikdo nedělá dobro.

Hospodin shlíží z nebe na smrtelníky, * aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhledává Boha.

Všichni pobloudili, všichni se zkazili, * nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!

Nevzpamatuje se žádný, kdo páchá zlo, * kdo požírá můj lid, jako by jedl chleba?

Hospodina nevzývají – † pak se budou strachem třást, * vždyť Bůh je s pokolením spravedlivých.

Chcete zmařit chudáku plány, * ale Hospodin je mu útočištěm.

Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu! † Až Hospodin změní osud svého lidu, * jásot bude v Jakubovi, radost bude v Izraeli.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 14
Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, * kdo přebývat na tvé svaté hoře?

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, † upřímně smýšlí ve svém srdci, * svým jazykem nepomlouvá,

nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda.

Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina,

nemění přísahu, i když je mu na škodu, † nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému.

Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá!Žalm 15
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. † Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán. * Bez tebe nemám štěstí.“

K svatým, kteří jsou v zemi, * jak podivuhodnou mi dal lásku!

Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů;

nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.

Můj podíl padl do rozkošného kraje, * mám velikou radost ze svého dědictví!

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro.

Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí,

neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

Ukážeš mi cestu k životu, † u tebe je hojná radost, * po tvé pravici je věčná slast.

Žalm 16
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, † všimni si mého nářku, * popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Ty sám posuď mou spravedlnost, * tvé oči vidí, co je správné.

Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci, tříbíš mě ohněm, * nenalezneš na mně nepravosti.

Má ústa se neprohřešila, jak lidé mají ve zvyku, * podle slov tvých rtů jsem dbal na cesty zákona.

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, * nezakolísaly mé nohy.

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, * popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Ukaž mi svou zvláštní milost * ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, kdo se utíkají k tvé pravici.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující