Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 11

Žalm 77
Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst!

Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob.

Co jsme slyšeli a poznali, co nám otcové vyprávěli, * nezatajíme jejich synům,

příštímu pokolení budeme vypravovat slavné Hospodinovy činy * i jeho moc, podivuhodné skutky jím vykonané.

Dal totiž Jakubovi nařízení a stanovil příkaz pro Izraele, * aby o tom,co poručil našim otcům, poučili své syny.

Má to znát příští pokolení, * synové, kteří se narodí, mají to vyprávět svým dětem,

aby vložili svou důvěru v Boha, * aby nezapomněli na Boží skutky a zachovávali jeho nařízení.

Aby nebyli jako jejich otcové, * vzpurné a zatvrzelé pokolení,

pokolení nestálého srdce, * jehož duch nebyl věrný Bohu.

Efraimovci, dovední lukostřelci, dali se na útěk v den bitvy.* Nezachovali Boží smlouvu, odmítli jednat podle jeho zákona.

Zapomněli na jeho skutky, * na podivuhodné činy, které jim ukázal.

Před jejich otci způsobil divy * v egyptské zemi na taniské pláni.

Rozdělil moře a převedl je, * postavil vody jako násep.

Za dne je vedl oblakem, * po celou noc světlem ohně.

Rozštěpil skály na poušti * a hojně je naplnil proudem vody.

Potokům dal vytrysknout ze skály * a vodě dal téci jak řekám.

Přece však proti němu hřešili dále, * nepřestali na poušti urážet Nejvyššího.

Pokoušeli Boha ve svém srdci, * když žádali pokrm podle své choutky.

Pohrdlivě mluvili proti Bohu, řekli: * „Dokáže Bůh prostřít stůl zde napoušti?

Ano, udeřil do skály, že vytekla voda a potoky se rozlily: * ale dovede dát i chléb či opatřit maso svému lidu?

„Proto se Hospodin rozhněval, když to slyšel, * a oheň vzplanul proti Jakubovi,

i hněv vzkypěl proti Izraeli,* že nevěřili v Boha, nedůvěřovali v jeho pomoc.

Poručil tedy mrakům nahoře a otevřel brány nebes, * seslal na ně déšť many, aby se najedli, a dal jim nebeský pokrm.

Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti.

Východnímu větru dal vanout z nebe * a svou mocí přivedl vítr od jihu.

Jak by to prach byl, seslal na ně déšť masa, * jak by to byl mořský písek, dal jim pernaté ptáky.

Padli do jejich tábora, * kolem jejich stanů.

Jedli a důkladně se nasytili, * po čem toužili, jim splnil.

Neukojili ještě svou choutku, * ještě měli pokrm ve svých ústech,když proti nim vzkypěl Boží hněv:

pobil jejich siláky, * zahubil izraelské jinochy.

Přes to vše hřešili dál a * nechtěli věřit jeho divům.

Tu náhle ukončil jejich dny, * jejich léta nenadálou zhoubou.

Když je hubil, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu.

Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.

Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali,

neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě.

On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv a nedal zcela vzplát své nevoli.

Pamatoval na to, že jsou jen tělo, * jen vánek, který se rozplyne bez návratu.

Kolikrát ho popouzeli na poušti, * urazili na stepi!

A znovu pokoušeli Boha * a Izraelova Svatého rozhořčili.

Neměli na paměti jeho pomoc, * den, kdy je vykoupil od protivníka,

když v Egyptě ukazoval své divy, * své zázraky na taniské pláni:

V krev změnil jejich řeky * a jejich potoky, že neměli co pít.

Poslal na ně ovády, kteří je štípali, * a žáby, které je soužily.

Sarančím dal jejich úrodu * a kobylkám výtěžek jejich námahy.

Vinice jim potloukl krupobitím * a jejich smokvoně zničil mrazem.

Jejich dobytek vydal napospas moru * a bleskům jejich stáda.

Rozpoutal proti nim žár svého hněvu, * rozhořčení, nevoli a soužení,smečku poslů zhouby.

Dal průchod svému hněvu: neochránil je před smrtí, * i jejich dobytek vydal moru.

Pobil všechny prvorozence v Egyptě, * prvotiny mužské síly v Chámových stanech.

Pak vyvedl svůj lid jak ovce, * jak stádo je vedl na poušti.

Vodil je bezpečně, že neměli strachu, * jejich nepřátele však přikrylo moře.

Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice.

Před nimi vyhnal pohany a losem jim určil dědictví,* v jejich stanech usídlil izraelské kmeny.

Pokoušeli však a dráždili Boha, Nejvyššího, * a nedbali na jeho přikázání.

Odpadli a byli nevěrní jako jejich otcové, * zklamali jak zrádný luk.

Do hněvu ho přiváděli svými oběťmi na výšinách, * svými modlami vzbudili jeho žárlivost.

Bůh to slyšel a rozhněval se, * ostře odmítl Izraele: Opustil příbytek v Silo, stan, kde přebýval mezi lidmi.

Vydal do zajetí svou sílu, * svou slávu v moc protivníka.

Odevzdal svůj národ meči, * proti svému dědictví vzplanul hněvem.

Jeho jinochy zhltal oheň, * jeho panny se neprovdaly.

Jeho kněží padli mečem, * jejich vdovy nemohly plakat.

Tu se však probudil Pán jako ze sna, jako rek rozjařený vínem.

Zezadu bil své nepřátele, * stihl je věčnou potupou.

Zavrhl však Josefův stánek a * Efraimův kmen si nevyvolil,

ale vyvolil si Judovo plémě, * horu Sión, kterou si zamiloval.

Zbudoval si svatyni jak nebe, * jak zemi, kterou založil navěky.

Vyvolil si Davida, svého služebníka, * povolal ho z ovčích ohrad.

Když chodil za ovcemi s jehňaty, přivedl ho, aby pásl Jakuba, * jeho národ, Izraele, jeho dědictví.

Pásl je svým bezúhonným srdcem, * vodil je svou rozvážnou rukou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 78
Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví, * poskvrnili tvůj svatý chrám, Jeruzalém proměnili v trosky.

Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu, * těla tvých zbožných divoké zvěři.

Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma, * nebylo, kdo by je pohřbil.

Jsme vydáni pohaně svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí.

Jak dlouho, Hospodine? Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorlení jak oheň?

Na pohany, kteří tě neznají, vylij svůj hněv, * na království, jež nevzývají tvé jméno,

neboť zhltali Jakuba, * zpustošili jeho sídla.

Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,vždyť jsme tak zbědovaní!

Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména, * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.

Proč mají říkat pohané: * „Kdepak je ten jejich Bůh?“

Ať se ukáže na pohanech – před našima očima – * pomsta za vylitou krev tvých služebníků.

Ať k tobě přijde vzdychání zajatých, * mocí svého ramene nech naživu odsouzené na smrt.

Sedmkrát odplať našim sousedům do klína pohanu, * kterou tě stihli, Pane!

My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy, budem tě chválit navěky, * po všechna pokolení budem vypravovat o tvé slávě.

Žalm 79
Slyš, Izraelův pastýři, * který vodíš Josefa jak ovce.

Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, * před Efraimem, Benjamínem a Manassem,

probuď svou sílu * a přijď nás zachránit!

Bože, obnov nás, * rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, * když se modlí tvůj lid?

Nasytils jej chlebem slz * a slzami jsi ho napojil vrchovatě.

Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří * a naši nepřátelé se nám posmívají.

Bože zástupů, obnov nás, * rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Révu z Egypta jsi přenesl, * vyhnals pohany a zasadils ji.

Připravils pro ni půdu, * zapustila kořeny a naplnila zemi.

Přikryly se hory jejím stínem * a jejím větvovím Boží cedry.

Vyhnala své ratolesti až k moři * a své úponky až k Řece.

Proč jsi dal strhnout její ohradu? * Všichni ji obírají, kdo chodí kolem.

Pustoší ji kanec z lesa * a polní zvěř ji spásá.

Bože zástupů, vrať se, * shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!

Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, * výhonek, který sis vypěstoval!

Kdo ji sežehli ohněm a posekali, * ať zhynou hrozbou tvé tváře!

Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, * nad člověkem, kterého sis vychoval.

Už od tebe neustoupíme, * zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, * rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Žalm 80
Plesejte Bohu, který nám pomáhá, * jásejte Jakubovu Bohu.

Zanotujte píseň, udeřte na buben, * na líbezně zvučící citeru a harfu.

Zadujte do trub v den novoluní, * v den úplňku, v čas našeho svátku.

Takový je příkaz v Izraeli, * je to zákon Jakubova Boha.

Nařízení, které dal Josefovi, * když se postavil proti egyptské zemi.

Slyšel jsem neznámý mně hlas: † „Zbavil jsem jeho šíji břemena, * z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.

V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě, † odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, * u vody v Meribě jsem tě zkoušel.

Slyš, můj národe, chci tě napomenout, * Izraeli, kéž bys mě poslouchal!

Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu!

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, † já jsem tě vyvedl z egyptské země, * otevři ústa a naplním je!

Ale můj národ na můj hlas nedbal, * Izrael mě neposlouchal.

Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů!

Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách!

Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.

Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy.

Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil.“

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 81
Bůh povstává v božském shromáždění, * uprostřed bohů pronáší soud.

„Jak dlouho budete soudit nespravedlivě * a stranit bezbožným?

Zastávejte se utiskovaného a sirotka, * ubohému a chudému pomáhejte k právu!

Vysvoboďte utlačeného a nuzného, * z moci bezbožných ho vytrhněte!“

Nevnímají a nechápou, v temnotě chodí; * kolísají všechny základy země.

Já jsem řekl: „Jste bohy, * všichni jste syny Nejvyššího.

Ale zemřete jako lidé, * padnete jako každý z knížat.“

Povstaň, Bože, suď zemi, * poněvadž ty po právu jsi pánem všech národů.

Žalm 82
Bože, nemlč, nebuď netečný * a neodpočívej, Bože!

Vždyť hle, tvoji nepřátelé se bouří, * kdo tě nenávidí, zvedají hlavu.

Proti tvému lidu osnují pikle * a radí se proti tvým chráněncům.

Říkají: „Pojďme a vyhubme je, že přestanou být národem, * ať se už ani nevzpomene na jméno Izrael!

“Ano, svorně se radí, proti tobě sjednávají smlouvu: * Tábory Edomitů a Izmaelitů, Moabité i Agareni,

Gebalité, Amonité i Amalečané, * Filišťané s obyvateli Tyru.

Také Asyřané se k nim přidružili, * nabídli paže Lotovým synům.

Jednej s nimi jako s Midjanity, * jako se Sisarou a Jabinem u potoka Kišon,

kteří byli zahubeni u Endoru, * stali se mrvou pro zem.

Nalož s jejich velmoži jak s Orebem a Zebem, * jak se Zebachem a Salmunem, se všemi jejich vůdci,

kteří řekli: „Zaberme si Boží kraje!“* Bože můj, ať jsou jako chomáč smetí, jako sláma hnaná větrem!

Jak oheň, který spaluje lesy, * a jako plamen, který sežehuje hory,

tak je zažeň svou bouří * a zastraš je svým vichrem!

Naplň jim tvář hanbou, * aby hledali tvé jméno, Hospodine!

Nechť se zastydí a poděsí navždy, * až se zahanbí a zhynou!

Nechť poznají, že tvé jméno je Hospodin, * že ty jediný jsi Nejvyšší nad celou zemí!

Žalm 83
Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,

mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu.

I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:

Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože!

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, * stále tě mohou chválit.

Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť.

Až půjdou vyschlým údolím, v pramen je změní, * a časný déšť je zahalí požehnáním.

Půjdou se silou stále větší: * uzří Boha bohů na Siónu.

Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, * popřej sluchu, Jakubův Bože!

Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného!

Věru, lepší je den v tvých nádvořích * než jinde tisíc:

raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka.

Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít: † Hospodin popřává milost a slávu, * neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.

Hospodine zástupů, * blaze tomu, kdo v tebe doufá.

Žalm 84
Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl.

Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy.

Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu.

Obnov nás, Bože, náš spasiteli, * odlož svou nevoli proti nám!

Což se navěky budeš na nás zlobit, * roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?

Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid radoval v tobě?

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji

pro svůj lid a pro své svaté * a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.

Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají, * políbí se spravedlnost a pokoj.

Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody.

Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující