Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 8

Žalm 55
Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape, * stále mě tísní bojem.

Stále po mně šlapou moji protivníci, * je jich hodně, kdo proti mně brojí.

Svrchovaný, když se mě zmocní bázeň, * v tebe budu doufat.

V Boha, jehož slib velebím, * v Boha důvěřuji a nebudu se bát, co mi může udělat člověk?

Celý den na mě sočí, * všechny jejich myšlenky směřují k mé zkáze.

Scházejí se, číhají, slídí po mých stopách, * usilují o můj život.

Za zločin je stihni odplatou, Bože, * sraz v hněvu národy!

Ty sám si zapiš mou bídu, vpiš mé slzy do svého záznamu, * mé trampoty do svého svitku!

Pak ustoupí moji nepřátelé, kdykoli tě budu volat; * vím velmi dobře, že Bůh je pro mě!

V Boha, jehož slib velebím, * v Hospodina, jehož slib velebím,

v Boha důvěřuji a nebudu se bát, * co mi může udělat člověk?

Bože, jsem ti zavázán sliby, * přinesu ti děkovnou oběť,

že jsi vysvobodil můj život ze smrti, * mé nohy z pádu,

abych kráčel před Bohem * ve světle živých.

Žalm 56
Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, * neboť k tobě se utíká má duše,

uchyluji se do stínu tvých křídel, * dokud se nepřežene zkáza.

Volám k svrchovanému Bohu, * k Bohu, který mi prokazuje dobro.

Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, † ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou, * ať Bůh sešle svou milost a věrnost.

Uléhám uprostřed lvů, * kteří lačně požírají lidi.

Jejich zuby jsou kopí a šípy * a jejich jazyk naostřený meč.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!

Léčku připravili mým nohám, * zkrušili mou duši,

vykopali přede mnou jámu: * ať do ní spadnou!

Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce; * budu zpívat a hrát.

Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, * chci vzbudit jitřenku.

Budu tě chválit mezi národy, Pane, * budu tě oslavovat mezi pohany,

protože tvá milost je veliká až k nebi, * tvá věrnost až do oblak.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!

Žalm 57
Pronášíte, mocní, skutečně právo, * soudíte spravedlivě, synové lidští?

Právě naopak, v srdci pášete nepravosti, * na zemi připravují vaše ruce násilí.

Na scestí se dostali bezbožníci již od matčina klína, * již od narození bloudí ti, kteří mluví lživě.

Mají jed jako had, jed hluché zmije, * která si zacpává uši,aby neslyšela hlas zaklínačů, zaříkávače, dovedného v zaříkání.

Bože, vyraz jim zuby v ústech, * lví trháky vylom, Hospodine!

Nechť se rozplynou jako vody, které se roztékají, * když namíří své šípy, ať se jim ztupí!

Ať zajdou jako plž, který se rozpouští, * jako nedonošené dítě, které neuzřelo slunce.

Dříve než trní stačí ohřát vaše hrnce, * ať ještě zaživa je odnese příval bouře.

Zaraduje se spravedlivý, až uzří pomstu, * umyje své nohy v krvi bezbožníka.

Každý řekne: Přece je odměna pro spravedlivého, * přece je Bůh, který na zemi soudí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 58
Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň!

Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť!

Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní.

Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí.

Probuď se, pojď mi naproti a pohleď! * Vždyť ty, Hospodine zástupů, jsi Bohem Izraele!

Procitni, potrestej všechny pohany, * neměj slitování s žádným zločinným zrádcem!

Zvečera se vracejí, * štěkají jako psi a potulují se městem.

Hle, chvástají se svými ústy, urážky jsou na jejich rtech: * „Kdopak to slyší?„

Ty však, Hospodine, se jim směješ, * k smíchu jsou ti všichni pohané.

Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště,můj Bůh, má láska!

Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele!

Bože, pobij je, aby nesvedli můj lid, * pokoř je svou silou, sraz je, naše ochrano, Pane!

Jsou to hříšná slova, co mluví jejich rty, * ať jsou chyceni svou pýchou, kletbami a lží, kterou mluví.

V hněvu je znič, znič je, ať už nejsou, * nechť se pozná, že Bůh vládne pokolení Jakubovu i končinám země!

Zvečera se vracejí, štěkají jako psi * a potulují se městem.

Toulají se za pokrmem, * vyjí, když se nenasytí.

Já však budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní,

neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko.

Má sílo, tobě budu zpívat, Bože, * tys mé útočiště, můj Bůh, má láska!

Žalm 59
Bože, odvrhl jsi nás, rozbil jsi naše šiky, * v hněvu ses od nás odvrátil.

Otřásl jsi zemí, rozštěpils ji; * zacel její trhliny, neboť kolísá.

Dal jsi zakusit svému lidu tvrdý úděl, * napojil jsi nás vínem, až se potácíme.

Vztyčil jsi svým věrným korouhev, * aby unikli zásahům luku;

aby se zachránili tvoji miláčkové, * pomoz svou pravicí a vyslyš nás!

Bůh pravil ve své svatyni: † „S radostí rozdělím Sichem * a rozměřím údolí Sukkot.

Mně patří území Gilead a Manasse * a Efraim je přilba mé hlavy, Juda je mé žezlo.

Moab je má nádoba k umývání, † na Edom hodím svůj střevíc, * vítězně zajásám nad Filištínskem.“

Kdo mě přivede k opevněnému městu, * kdo mě dovede do Edomska?

Zda ne ty, Bože, jenž jsi nás opustil, * a již netáhneš Bože, s našimi vojsky?

Přispěj nám na pomoc proti nepříteli, * vždyť lidská podpora je marná.

S Bohem si povedem udatně, * on rozdupá naše nepřátele.

Žalm 60
Slyš, Bože, můj nářek, * všimni si mé prosby!

Od končin země volám k tobě, * když chřadne mé srdce.

Pozvedneš mě na skálu, dopřeješ mi klidu, † vždyť jsi mé útočiště, * pevná věž proti nepříteli.

Kéž bych směl ustavičně přebývat v tvém stánku, * skrýt se pod ochranu tvých křídel!

Ty jsi přece, Bože, slyšel mé sliby, * dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno.

Přidej králi k jeho dnům dny další, * ať jeho léta trvají přes mnohá pokolení.

Před Bohem nechť trůní navěky, * uděl milost a věrnost, ať ho opatrují.

Tak na věky budu opěvovat tvé jméno, * den ze dne plnit své sliby.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 61
Jen v Bohu odpočívá má duše, * od něho je má spása.

Jen on je má skála a spása, * má tvrz, nic mnou nepohne.

Jak dlouho chcete dorážet na člověka, † jak dlouho jej chcete všichni podrážet, * jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí?

Věru, z mé výše se snaží mě svrhnout, * libují si ve lži;

svými ústy blahořečí, * ve svém nitru proklínají.

Jen v Bohu odpočívej, má duše, * od něho pochází to, v co doufám.

Jen on je má skála a spása, * má tvrz, nepohnu se!

U Boha je má spása a sláva, * má pevná skála: mé útočiště je v Bohu.

Lidé, doufejte v něho v každé době, † před ním vylejte své srdce, * Bůh je naše útočiště!

Lidé jsou jen závan dechu, * neupřímní jsou smrtelníci,

položeni na váhu, vystupují vzhůru, * jsou dohromady lehčí než dech.

Nespoléhejte na násilí, nebažte po lupu; * na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.

Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel: * „Bohu náleží moc,

tobě, Pane, láska, * neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.“

Žalm 62
Bože, ty jsi můj Bůh, * snažně tě hledám,

má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo * jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, * abych viděl tvou moc a slávu.

Vždyť tvá milost je lepší než život, * mé rty tě budou chválit.

Tak tě budu velebit ve svém životě, * v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.

Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, * plesajícími rty zajásají ústa,

kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, * v nočních hodinách budu na tebe myslet.

Neboť stal ses mým pomocníkem * a ve stínu tvých křídel jásám.

Má duše lne k tobě, * tvá pravice mě podpírá.

Ti však, kdo mi ukládají o život, * dostanou se do hlubin země.

Budou vydáni napospas meči, * stanou se kořistí šakalů.

Král se však bude radovat v Bohu, * bude se honosit každý, kdo při něm přísahá,

neboť budou umlčena ústa těch, * kdo lživě mluví.

Žalm 63
Slyš, Bože, můj hlasitý nářek, * chraň můj život před strachem z nepřítele.

Ukryj mě před smečkou zločinců, * před tlupou pachatelů nepravosti.

Ostří si jazyk jako meč, * vrhají jedovatá slova jako šípy,

aby z úkrytu zasáhli nevinného, * aby ho náhle zasáhli, bez ohledu.

Rozhodli se pro hanebný plán, † smlouvají se, jak by skryli své nástrahy, * říkají si: „Kdo nás uzří?“

Osnují zločiny, skrývají své promyšlené plány, * nitro i srdce každého je nepřístupné.

Ale Bůh je zasáhne šípy, * náhle budou ranami probodáni.

Vlastní jazyk je přivede k pádu, * smějí se jim všichni, kteří je vidí.

Kdekdo cítí bázeň, rozhlašuje, co Bůh činí, * a uvažuje o jeho skutcích.

Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující