Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 5

Žalm 32
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.

Citerou oslavujte Hospodina, * hrejte mu na desetistrunné harfě.

Zpívejte mu píseň novou, * dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!

Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup.

Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány.

Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí.

On totiž řekl – a stalo se, * on poručil – a vše povstalo.

Plány pohanů Hospodin maří, * v nic uvádí myšlení národů.

Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky.

Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země.

Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích.

Nezvítězí král početným vojskem, * ani silák se nezachrání velkou udatností.

Zklame kůň, když jde o vítězství, * nezachrání svou velikou silou.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost,

aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.

Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.

V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.

Žalm 33
Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.

Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

Pojďte, synové, a slyšte mě,* naučím vás bát se Hospodina.

Miluje kdo život?* Přeje si dny štěstí?

Zdržuj svůj jazyk od zlého,* své rty od falešných slov.

Chraň se zlého a čiň dobré,* hledej pokoj a usiluj o něj!

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,* k jejich volání se kloní jeho sluch.

Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,* aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,* vysvobodil je z každé jejich tísně.

Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,*v na duchu zlomené zachraňuje.

Spravedlivý mívá mnoho soužení,* Hospodin ho však ze všech vyprostí.

Chrání všechny jeho kosti,* ani jedna z nich nebude zlomena.

Zloba uštve bezbožníka k smrti,* kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.

Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,* nebudou pykat, kdo k němu utíkají.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 34
Oboř se, Hospodine, na mé protivníky, * bojuj s těmi, kteří proti mně brojí.

Uchop štít a pavézu, * povstaň mi na pomoc!

Vytas kopí a zastav mé stíhatele, * řekni mé duši: „Já jsem tvá spása!“

Ať se zastydí a zardí, kdo mi ukládají o život, * ať ustoupí s hanbou, kdo zle se mnou smýšlejí!

Ať jsou jako pleva ve větru, * až je požene Hospodinův anděl,

ať jejich cesta je temná a kluzká, * až jim bude Hospodinův anděl v patách!

Vždyť bez příčiny nalíčili na mě svou léčku, * bez důvodu mi vykopali jámu.

Nečekaná zkáza ať je stihne, ať se chytnou do sítě, kterou sami nastražili, * do jámy, kterou vykopali, ať sami spadnou!

Má duše však zajásá Hospodinu, * radovat se bude pro jeho pomoc.

Ze všech svých sil budu volat: „Hospodine, kdo se ti vyrovná? Vysvobozuješ chudáka z moci silnějšího, * nebohého ubožáka z lupičovy ruky.

“Vystoupili nespravedliví svědci, * ptali se mě na to, co nevím.

Za dobré zlým se mi odměnili * tím, že mě opustili.

Vždyť já, když oni churavěli, oděl se kajícím rouchem, * postem se trýznil, modlitbou obíral v nitru,

jako k příteli, jako k bratru se choval, * skleslý byl smutkem, jak bych nad matkou truchlil.

Ale když já jsem klopýtl, měli radost a srotili se, srotili se proti mně a bili mě znenadání. * Drásali mě bez přestání,

tupili, posmívali se mi, * skřípali proti mně zuby.

Pane, jak dlouho budeš přihlížet? * Od řvoucích zvířat vysvoboď mou duši,od lvů můj život.

Vzdám ti díky ve velkém shromáždění,* v zástupech lidu budu tě chválit.

Ať se nade mnou neradují moji nespravedliví nepřátelé, * nechť škodolibě nemžourají, kdo mě nenávidí bez příčiny!

Vždyť o tom, co vede k pokoji, ani nepromluví, * jenom vymýšlejí, jak oklamat mírumilovné lidi.

Otvírají na mě svá ústa, * říkají s posměchem: „Viděli jsme to na vlastní oči!“

Viděl jsi to, Hospodine, nemlč, Pane, * nevzdaluj se ode mě!

Probuď se, procitni a zachraň mě, * Bože můj a Pane, ujmi se mě!

Suď mě podle své spravedlnosti, Hospodine, můj Bože, * ať nade mnou nejásají!

Ať si nemyslí s posměchem: „Právě tohle jsme chtěli!“ * Nechť neříkají:„Zničili jsme ho!“

Nechť se spolu zastydí a zahanbí všichni, kdo se radují z mého neštěstí, * ať se odějí hanbou a potupou, kdo se nade mě vyvyšují.

Nechť jásají a plesají, kdo přejí mé spravedlivé věci, * ať mohou stáleříkat:

Buď veleben Hospodin, * on přeje vše nejlepší svému služebníku.

Můj jazyk bude oslavovat tvou spravedlnost, * stále hlásat tvou chválu.

Žalm 35
Nepravost mluví bezbožnému v srdci, * na bázeň před Bohem se neohlíží,

a tak namlouvá sám sobě, * že se jeho vina nenajde a nezoškliví.

Slova jeho úst jsou nepravost a faleš, * přestal mít rozum a jednat správně.

Na svém lůžku přemítá o nepravosti, * stojí na nedobré cestě, neštítí se zlého.

Hospodine, tvé milosrdenství sahá až do nebes, * tvoje věrnost až k oblakům.

Tvá spravedlnost je jak Boží hory, † tvé rozsudky jsou jak mořská hlubina, * pomáháš lidem i zvířatům, Hospodine.

Jak vzácná je tvá milost, Bože, * lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

Sytí se hojností tvého domu, * napájíš je proudem svého blaha.

Neboť u tebe je pramen života, * v tvé záři vidíme světlo.

Zachovej svou milost těm, kdo tě znají, * svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímného srdce!

Noha nadutců ať mě nepřišlápne, * ruka hříšníků ať se mnou nesmýká!

Hle, padli, kdo páchali nepravost, * jsou svrženi a nemohou povstat!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 36
Nehněvej se na ty, kdo konají zlo, * nezáviď těm, kdo páchají nepravost,

vždyť zvadnou rychle jako tráva, * jako zelená bylina uschnou.

Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.

Raduj se v Hospodinu * a dá ti, po čem touží tvé srdce.

Hospodinu svěř svůj osud, * v něho důvěřuj, on sám bude jednat.

Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, * tvému právu jak polednímu jasu.

Spočiň v Hospodinu a důvěřuj v něho! † Nezlob se na toho, kdo má v životě štěstí * a při tom strojí úklady.

Přestaň se hněvat a zanech zlosti, * nepohoršuj se, to vede jen k zlému.

Neboť zločinci budou vyhlazeni, * kdo však doufají v Hospodina, budou vlastnit zemi.

Ještě chvíli – a bezbožník zmizí, * nadarmo se budeš pídit po jeho stopě.

Pokorní však budou vlastnit zemi, * budou se těšit z hlubokého klidu.

Bezbožník strojí úklady spravedlivému,* skřípá proti němu zuby.

Pán se mu však směje,* vidí, že se blíží­ jeho den.

Bezbožní tasí meč, napínají svůj luk,* aby skláli chudáka a ubožáka,

aby povraždili ty,* kdo žijí správně.

Meč jim však vnikne do vlastního srdce* a jejich luky se zlámou.

Lepší je troška, kterou má spravedlivý,* než velké bohatství bezbožníků,

neboť ramena bezbožníků budou zpřerážena,* ale spravedlivé Hospodin podpírá.

Hospodin pečuje o život bezúhonných,* dědictví jejich přetrvá věky.

Nebudou zahanbeni v dobách neštěstí,* nasytí se ve dnech hladu.

Ano, bezbožníci zhynou,* nepřátelé Hospodinovi zajdou jako květ luhů, vyvanou jako dým.

Bezbožník si půjčuje, ale nesplácí,* spravedlivý se však ustrne a rozdává.

Ti, kterým Bůh žehná, vlastnit budou zemi,* ti, kterým zlořečí, zhynou.

Hospodin dává krokům člověka sílu,* má zalíbení v jeho životní cestě.

Jestliže padne, nezůstane ležet,* protože mu Hospodin podpírá ruku.

Byl jsem chlapec, a už jsem stařec, ale neviděl jsem, že by spravedlivý byl opuštěn,* že by jeho děti žebraly o chléb.

Pokaždé se ustrne a půjčí,* za to na jeho dětech spočine požehnání.

Chraň se zlého a čiň dobré,* a přežiješ věky,

neboť Hospodin miluje spravedlnost,* neopouští svoje zbožné.

Zločinci však zajdou, potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.

Spravedliví budou vlastnit zemi,* budou ji obývat věčně.

Ústa spravedlivého mluví moudře,* jeho jazyk hovoří, co je správné.

Boží zákon mu ovládá srdce,* proto nevrávorají jeho kroky.

Bezbožník číhá na spravedlivého,* snaží se ho zabít.

Hospodin však mu ho neponechá v moci,* nedá ho odsoudit, až bude souzen.

Doufej v Hospodina,* a drž se jeho cesty,

povýší tě, abys vlastnil zemi,* s radostí uzříš zkázu bezbožníků.

Viděl jsem zpupného bezbožníka,* vypínal se jako košatý cedr.

Přešel jsem – a hle, už ho nebylo,* hledal jsem ho – a nenašel.

Všimni si člověka bezúhonného,* pozoruj poctivého:

vždyť budoucnost patří* pokojným lidem.

Hříšníci však budou všichni zničeni,* vyhlazeno bude potomstvo bezbožníků.

Ale spravedlivým přichází spása od Hospodina,* v dobách tísně je jim útočištěm.

Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,* bezbožníků je zbavuje a chrání je, protože se k němu utíkají.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující