Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 12

Žalm 85
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý.

Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám.

Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby.

V den svého soužení k tobě volám, * ty mě přec vyslyšíš!

Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, * nic se nepodobá tvým skutkům.

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, † budou se ti klanět, Pane, * a velebit tvé jméno.

Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh.

Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě, * veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.

Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem * a věčně velebit tvé jméno.

Neboť veliká byla ke mně tvá láska * a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.

Bože, povstali proti mně zpupní lidé † a tlupa násilníků mi ukládá o život, * neberou na tebe ohled.

Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, † uděl sílu svému služebníku * a zachraň syna své služebnice.

Dej mi znamení své přízně, † ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, * že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

Žalm 86
Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.

Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží!

Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, † ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií; * i ti se tam narodili.

O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“

Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“

Žalm 87
Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci.

Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání!

Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí.

Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci.

Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě;

na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče.

Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí.

Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil.

Odpudils ode mě známé, † zošklivil jsi mě před nimi, * jsem v žaláři, nevyváznu!

Mé oko hasne utrpením, † denně k tobě, Hospodine, volám, * k tobě vztahuji své ruce.

Děláš snad zázraky pro mrtvé, * či vstanou lidské stíny a budou tě chválit?

Což se dá v hrobě vyprávět o tvé dobrotě, * o tvé věrnosti v příbytku mrtvých?

Lze poznat tvé divy v temnotách, * tvou milost v kraji zapomnění?

Já však volám k tobě, Hospodine, * má modlitba ti přichází vstříc hned ráno.

Proč mě odmítáš, Hospodine, * a přede mnou skrýváš svou tvář?

Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti, * vyčerpán snášel jsem tvé hrůzy.

Převalil se přese mě tvůj hněv, * zahubily mě tvé hrůzy.

Zaplavují mě ustavičně jako zátopa, * koldokola mě obkličují.

Odcizils mi přítele i druha, * temnota je mou důvěrnicí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 88
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

Navěky zajistím tvůj rod * a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení.

“Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých.

Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu?

Bůh je strašný ve sboru svatých, * veliký a hrozný nad všechny kolem sebe.

Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? * Mocný jsi, Hospodine, a tvá věrnost tě obklopuje.

Ty vládneš nad nezkrotným mořem, * ty poutáš jeho vzduté vlny.

Tys probodl a rozdupal Rahab, * svým silným ramenem jsi rozptýlil své nepřátele.

Tvá jsou nebesa, tvá je i země, * založil jsi svět a vše, co jej plní.

Sever i jih jsi stvořil, * Tábor a Hermon plesají v tvém jménu.

Tvé rámě je mocné, silná je tvá ruka, * zdvižena tvá pravice.

Spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu, * milost a věrnost před tebou kráčejí.

Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.

V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností.

Neboť ty jsi leskem jejich moci * a tvou přízní roste naše síla.

Vždyť náš vladař náleží Hospodinu, * náš král Svatému Izraele.

Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným * a řekls: „Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem, povýšil jsem vyvoleného z lidu.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem,pevně ho drží má ruka i mé rámě ho posiluje.

Nepřítel ho neoklame, * zvrácený člověk ho nepokoří.

Zničím před ním jeho protivníky * a pobiji ty, kdo ho nenávidí.

Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla.

Položím jeho ruku na moře * a na řeky jeho pravici.

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.

Já pak ho ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země.

Navěky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane.

Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.

Jestliže jeho synové opustí můj zákon a nebudou jednat podle mých příkazů,* jestliže poskvrní má ustanovení a nezachovají má přikázání:

potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění.

Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.

Nezapřu svoji smlouvu, * výrok svých rtů nepozměním.

Jednou provždy jsem přísahal při své svatosti, * jistě nezalžu Davidovi.

Jeho potomstvo potrvá navěky, * jeho trůn bude přede mnou jako slunce,

jako měsíc, který je upevněn navěky, * věrný svědek na nebi.“

A přece jsi zamítl a zavrhl, * zanevřels na svého pomazaného.

Pohrdl jsi smlouvou svého služebníka, * jeho korunu znesvětils v prachu.

Pobořils všechny jeho hradby, * jeho tvrze proměnils v trosky.

Každý, kdo šel kolem, ho oloupil, * svým sousedům zůstal pro smích.

Povýšil jsi pravici jeho protivníků, * rozveselils všechny jeho nepřátele.

Otupil jsi ostří jeho meče * a nepomohl jsi mu v boji.

Nechals vyblednout jeho lesk * a jeho trůn jsi povalil na zem.

Ukrátils dny jeho mladistvé svěžesti, * zahrnul jsi ho hanbou.

Jak dlouho, Hospodine? Chceš se stále skrývat? * Bude tvůj hněv hořet jak oheň?

Uvaž, jak krátký mám život, * jak pomíjivé stvořils všechny lidi!

Žije někdo, kdo by neuzřel smrti? * Kdo by se zachránil z moci podsvětí?

Kde jsou, Pane, tvé bývalé milosti, * které jsi přísahal Davidovi při své věrnosti?

Pamatuj, Pane, na potupu svých služebníků, * nosím v klíně všechna nepřátelství národů,

jimiž tupí, Hospodine, tvoji nepřátelé, * jimiž tupí jednání tvého pomazaného.

Požehnán buď Hospodin navěky! * Staň se! Staň se!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 89
Pane, tys nám býval útočištěm * od pokolení do pokolení!

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, * od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!

Rozkazem vracíš člověka v prach * a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“

Neboť tisíc let je v tvých očích † jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka.

Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě:

Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne.

Hyneme vskutku pro tvůj hněv, * děsíme se pro tvé rozhořčení.

Položils před sebe naše viny, * naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.

Neboť pominuly všechny naše dny v tvém hněvu, * jako vzdech jsme dokončili svá léta.

Našich let bývá úhrnem sedmdesát, * u toho, kdo je při síle, osmdesát.

Většina jich je lopota a trýzeň, * neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.

Kdo uváží sílu tvého hněvu * a kdo se bojí tvé nevole?

Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce.

Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky!

Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život!

Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.

Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům.

Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, † dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou!

Žalm 90
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocného,

řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!“

Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, * ze zhoubného moru.

Ochrání tě svými perutěmi, † uchýlíš se pod jeho křídla, * štít a pavéza je věrnost jeho.

Nemusíš se bát noční hrůzy, * šípu létajícího ve dne,

moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách.

I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, * k tobě se přece nepřiblíží.

Svýma očima jen můžeš hledět, * a spatříš odplatu bezbožníků.

Neboť Hospodin je tvé útočiště: * za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.

Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách.

Na svých rukou tě ponesou, * abys nenarazil o kámen svou nohou.

Po zmiji a hadu budeš kráčet, * šlapat budeš po lvu i draku.

„Vysvobodím ho, protože lne ke mně, * ochráním ho, protože zná mé jméno.

Vyslyším ho, až mě bude vzývat, † budu při něm v tísni, * zachráním ho a oslavím.

Nasytím ho dlouhým věkem * a ukáži mu svou spásu.“

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující