Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 4

Žalm 24
K tobě pozvedám svou duši, * Hospodine, můj Bože,

v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách.

Veď mě ve své pravdě a uč mě, † neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, * nepřestávám v tebe důvěřovat.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně.

Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, † pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu.

Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě.

Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost * pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.

Pro své jméno, Hospodine, * odpusť mi hřích, je totiž velký!

Který muž ctí Hospodina? * Učí ho o cestě, kterou si má zvolit.

Takový se bude těšit z blahobytu, * jeho potomci budou vlastnit zemi.

Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, * dává jim poznat svou smlouvu.

Stále upírám oči na Hospodina,* vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky.

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,* vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Ulev mi v úzkostech srdce,* vyprosť mě z nesnází!

Popatř na mou bídu a trápení,* odpusť mi všechny hříchy!

Pohleď na mé nepřátele, je jich mnoho,* nevraží na mě s prudkou nenávistí.

Opatruj mou duši a zachraň mě,* ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.

Ať mě chrání nevina a upřímnost,* poněvadž doufám v tebe, Hospodine!

Bože, vysvoboď Izraele* ze všech jeho tísní!

Žalm 25
Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem se choval bezúhonně, * spoléhal jsem na Hospodina, a proto jsem nevrávoral.

Zkoumej mě, Hospodine, a zkoušej, * vyšetřuj mé ledví a srdce!

Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Nesedávám s falešnými lidmi * ani se nestýkám se zákeřníky.

Společnost zlosynů nenávidím, * nedružím se k bezbožníkům.

V nevinnosti si myji ruce * a kráčím okolo tvého oltáře, Hospodine,

abych veřejně zvěstoval chválu * a vyprávěl tvé podivuhodné činy.

Hospodine, miluji dům, kde přebýváš, * a místo, kde sídlí tvá sláva.

Nezahlazuj mou duši s hříšníky * ani můj život s vražedníky;

na jejich rukou lpí zločin, * jejich pravice je plna úplatků.

Já se však chovám bezúhonně, * vysvoboď mě a smiluj se nade mnou!

Má noha stojí na rovné cestě, * ve shromáždění budu velebit Hospodina.

Žalm 26
Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál?

† Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl?

Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, * moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce, * když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry.

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: * abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,

abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám.

Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, † v úkrytu svého stanu mě schová, * na skálu zdvihne.

Nyní se zdvihá má hlava * proti nepřátelům, kteří mě obkličují,

oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, * budu zpívat a hrát Hospodinu.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,* smiluj se nade mnou, vyslyš mě!Mé srdce k tobě mluví,* má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář.

Neskrývej svou tvář přede mnou,* v hněvu neodmítej svého služebníka!

Tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě,* Bože, můj spasiteli!

I kdyby mě otec s matkou opustili,* Hospodin se mě ujme.

Pouč mě, Hospodine, o své cestě,* veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!

Nevydávej mě choutkám mých protivníků,* vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina* v zemi živých!

Důvěřuj v Hospodina, buď silný,* ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 27
K tobě volám, Hospodine, má Skálo, nebuď ke mně hluchý,* neodvracej se ode mě, abych se nepodobal těm, kdo klesají do hrobu.

Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám,* když vztahuji své rucek tvému svatému chrámu.

Nevyhlazuj mě s hříšníky, s těmi, kdo páchají nepravost,* kteří se svými bližními mluví o pokoji, v srdci však chovají zlo.

Dej jim podle jejich skutků, podle zloby jejich zločinů;* podle toho, co udělali, je odměň, co napáchali, jim odplať!

Poněvadž nedbají o Hospodinovy činy, o díla jeho rukou:* ať je zničí,víckrát neobnoví!

Požehnán buď Hospodin,* že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

Hospodin je má síla a můj štít, důvěřuje v něho mé srdce,* dostal jsem pomoc, proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím.

Hospodin je silou svého lidu,* záštitou spásy svému pomazanému.

Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví,* pas je a nes je až navěky!

Žalm 28
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc.

Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!

Hospodinův hlas nad vodami! † Vznešený Bůh zaburácel hromem, * Hospodin nad spoustami vod!

Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý!

Hospodinův hlas láme cedry, * Hospodin láme cedry libanonské.

Nutí Libanon poskakovat jako býčka, * Sirjon jak buvolí mládě.

Hospodinův hlas srší plameny ohně. † Hospodinův hlas otřásá pouští, * Hospodin otřásá pouští Kadeš;

Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry, * v jeho chrámu však volají všichni: Sláva!

Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně,

Hospodin uštědří svému lidu sílu, * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

Žalm 29
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.

Hospodine, můj Bože, * volal jsem k tobě a uzdravils mě.

Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.

Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu!

Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život,

zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot.

Řekl jsem ve své smělosti: * „Nic už mnou nepohne!“

Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí; * sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.

K tobě volám, Hospodine, * Pána prosím o smilování.

Jaký bude zisk z mé krve, * když padnu do hrobu?

Bude tě chválit prach, * bude hlásat tvou věrnost?

Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine!

Můj nářek jsi obrátil v tanec, * rozvázals mou žínici, přepásals mě radostí,

aby ti zpívala má duše bez ustání, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 30
K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý!

Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň!

Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně,

vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, * neboť ty jsi mé útočiště.

Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

Ctitele nicotných model nenávidíš, * já však důvěřuji v Hospodina.

Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, * že jsi shlédl na moji bídu, že jsi mé duši pomohl v tísni,

žes mě nevydal do moci nepříteli, * ale postavils mé nohy na volné prostranství.

Smiluj se nade mnou, Hospodine, je mi úzko, * hořem chřadne mé oko, duše i tělo,

neboť můj život hyne ve strastech, má léta v hořekování. * Strast mě zbavuje síly, moje kosti chřadnou.

Všichni nepřátelé mnou opovrhují, sousedům jsem pro smích, na postrach svým známým, * kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou.

Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev, * podoben jsem rozbitému hrnci.

Vždyť se tolik o mně šeptá – slyšel jsem to – hrůza odevšad! * Spolu se proti mně radí, usilují zničit mi život.

Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh!

Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!

Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, * zachraň mě svou slitovností.

Hospodine, ať nejsem zklamán, že jsem tě vzýval, nechť jsou zahanbeni bezbožní, * ať zmlknou a jsou zahnáni do podsvětí!

Ať oněmí prolhané rty, * které drze a zpupně s pohrdáním mluví proti spravedlivému.

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, uchovals ji těm, kdo se tě bojí, * popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.

Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou před spiknutím lidí, * ukrýváš je ve stanu před svárlivými řečmi.

Požehnán buď Hospodin, * že mi prokázal podivuhodné milosrdenství v opevněném městě.

Už jsem si říkal sklíčeně: „Jsem zapuzen od tvých očí!“ * Tys však uslyšel můj hlasitý nářek, když jsem volal k tobě o pomoc.

Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné, ale plnou měrou odplácí těm, kdo si počínají drze.

Vzmužte se a buďte srdnatí, * všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

Žalm 31
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, * jehož hřích je přikryt.

Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, * v jehož duši není klamu.

Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti * v mých ustavičných nářcích.

Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka, * má síla se stravovala jak za letních veder.

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, * svou nepravost jsem nezatajil.

Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti“. * A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

Proto se bude k tobě modlit každý zbožný * v čas tísně.

Až budou dorážet přívaly vod, * k němu nedosáhnou.

Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí, * zahrneš mě radostí ze záchrany.

Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet, * poradím ti, budu tě mít stále na očích.

Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, † jejich bujnost se krotí uzdou a ohlávkou, * jinak k tobě nepřiběhnou.

Bezbožný má hodně bolestí, * milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v Hospodina.

Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, * jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující