Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 17

Žalm 118
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem,

kdo nečiní nepravosti, * ale chodí po jeho cestách.

Tys dal svá nařízení, aby se jich dbalo svědomitě. * Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.

Neupadnu do hanby, budu-li si všímat všech tvých předpisů. * Oslavím tě upřímným srdcem, když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.

Tvé příkazy chci zachovávat, * jenom mě neopouštěj!

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? * Bude-li se chovat podle tvého slova.

Celým srdcem tě hledám, nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! * Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě.

Veleben jsi, Hospodine, nauč mě svým příkazům! * Svými rty vypočítávám všechna rozhodnutí tvých úst.

Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství. * Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty.

Z tvých příkazů se budu těšit, * nezapomenu na tvá slova.

Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ a zachovával tvé slovo. * Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.

Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy. * Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích.

Pokáral jsi pyšné: zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů! * Sejmi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání.

I když se knížata ve schůzce proti mě umlouvají, tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech. * Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.

Přilnula k prachu má duše, navrať mi život podle svého slova. * Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, nauč mě svým příkazům!

Pouč mě o smyslu svých nařízení, a budu rozjímat o tvých divech. * Duše má zármutkem slzí, pozvedni mě podle svého slova!

Odvrať mě od cesty lži, uštědři mi svůj zákon! * Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím. * Lnu k tvým přikázáním, Hospodine, nezahanbuj mě!

Poběžím po cestě tvých předpisů, neboť mi rozšiřuješ srdce. * Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, a budu ji věrně zachovávat.

Pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon a chráním ho celým svým srdcem. * Voď mě po stezce svých předpisů, neboť v ní mám zalíbení.

Nakloň mé srdce k svým přikázáním, nikoli však k nespravedlivému zisku. * Odvrať mé oči, ať nevidí marnost, dej mi život na své cestě!

Splň slib svému služebníku, aby se tě všichni báli. * Odvrať mou pohanu, které se děsím, neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.

Hle, toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost! * Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine,

tvé pomoci podle tvého slibu,† abych odpověděl těm, kteří mě tupí, * vždyť důvěřuji v tvá slova.

Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí.

Tvůj zákon chci stále střežit, * navěky a navždy.

Pak si budu volně kráčet, protože hledám tvá nařízení. * O tvých přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět.

Budu se těšit tvými předpisy, které miluji. * Pozvednu své ruce k tvým předpisům a budu rozjímat o tvých příkazech.

Pamatuj na své slovo svému služebníku, kterým jsi mi dal naději. * To je má útěcha v mé bídě, že tvůj výrok mi dává život.

Pyšní mě nadmíru hanobí, * ale neuchyluji se od tvého zákona.

Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, tím se těším. * Pobouření mě jímá pro bezbožníky, kteří opouštějí tvůj zákon.

Tvé příkazy opěvuji v písních v místě svého přebývání. * Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, dbát chci na tvůj zákon.

To se mi stalo, že jsem zachoval tvá nařízení. * Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova.

Hledám tvou přízeň celým srdcem, smiluj se nade mnou podle svého slibu. * Uvažoval jsem o svých cestách a obrátil jsem své nohy k tvým přikázáním.

Spěchal jsem a neprodléval střežit tvé předpisy. * Ovinuly mě provazy bezbožníků, ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.

Uprostřed noci vstávám, abych tě chválil pro tvá spravedlivá rozhodnutí. * Můj přítel je každý, kdo se tě bojí, kdo střeží tvá nařízení.

Země je plná tvé milosti, Hospodine, nauč mě svým příkazům. * Dobro jsi prokázal svému služebníku, Hospodine, podle svého slova.

Nauč mě moudrosti a vědění, neboť důvěřuji tvým předpisům. * Bloudil jsem před svým pokořením, nyní však dbám na tvůj výrok.

Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, nauč mě svým příkazům. * Pyšní mě lživě očerňují, já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.

Necitelností ztučnělo jejich srdce, já se však z tvého zákona těším. * Dobře mi, že jsem byl pokořen, abych se naučil tvým příkazům.

Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Tvé ruce mě učinily a utvořily,* pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.

Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradují se, * že jsem spoléhal na tvé slovo.

Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva.

Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, jak jsi slíbil svému služebníku. * Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, neboť tvůj zákon je mé potěšení.

Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez důvodu trýzní, já však budu rozjímat o tvých nařízeních. * Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, kdo zachovávají tvá přikázání!

Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit.

Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, doufám v tvé slovo. * Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku, kdy mě potěšíš?

I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy. * Kolik je dnů tvého služebníka? Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují?

Pyšní vykopali proti mě jámy, ti, kdo nejednají podle tvého zákona. * Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé; stíhají mě bez důvodu, pomoz mi!

Bezmála mě zahubili na zemi, já však jsem neopustil tvá nařízení. * Podle svého milosrdenství mi zachovej život, a budu dbát na přikázání tvých úst.

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa. * Od pokolení do pokolení je tvá věrnost, založil jsi zemi, a ona trvá.

Podle tvých rozhodnutí trvá stále, neboť všechno ti slouží. * Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením, dávno bych zahynul ve své bídě.

Navěky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Jsem tvůj, zachraň mě, neboť jsem hledal tvá nařízení.

Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, já však dávám pozor na tvá přikázání. * Viděl jsem, že každá dokonalost má své meze, tvůj zákon však nemá konce.

Jak miluji tvůj Zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám.

Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť navěky je se mnou.

Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních. * Rozvážnější jsem nad starce, neboť zachovávám tvá nařízení.

Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, abych dbal na tvá slova. * Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože tys mě poučil.

Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, nad med jsou sladší pro má ústa. * Tvými nařízeními jsem zmoudřel, proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce. * Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.

Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova. * Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím!

Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon. * Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce. * Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, trvale a přesně.

Nenávidím nestálé lidi, miluji však tvůj zákon. * Jsi má ochrana a můj štít, důvěřuji tvému slovu.

Odstupte ode mě, zločinci, zachovám předpisy svého Boha. * Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ, mou naději nezklam!

Pomoz mi, a budu zachráněn, tvé příkazy budu mít stále na očích. * Pohrdáš všemi, kdo odstupují od tvých příkazů, neboť jejich myšlení je lživé.

Za strusku pokládáš všechny bezbožníky země, proto miluji tvá přikázání. * Strachem před tebou se děsí mé tělo a bojím se tvých rozhodnutí.

Jednal jsem podle práva a spravedlnosti, nevydávej mě mým trýznitelům! * Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ať mě neutlačují pyšní!

Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci, po tvém spravedlivém slibu. * Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství a svým příkazům mě nauč!

Jsem tvůj služebník, pouč mě, abych poznal tvá přikázání. * Je čas, aby Hospodin jednal: zrušili tvůj zákon!

Proto miluji tvé předpisy víc než zlato, než ryzí zlato. * Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, nenávidím každou falešnou cestu.

Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše. * Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi.

Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech. * Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.

Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost! * Vysvoboď mě z útisku lidí, chci dbát na tvá nařízení.

Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům! * Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon.

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí. * Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, s pevností svrchovanou.

Má horlivost mě stravuje, neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova. * Dokonale se osvědčil tvůj výrok a tvůj služebník ho miluje.

Jsem maličký a v nevážnosti, nezapomínám však na tvá nařízení. * Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná, pevný je tvůj zákon.

Dostihly mě úzkost a útisk, tvé předpisy jsou mým potěšením. * Spravedlnost tvých přikázání trvá navěky, pouč mě, abych mohl žíti.

Volám z celého srdce: vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat. * Volám k tobě: zachraň mě, a budu plnit tvá přikázání.

Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova. * Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.

Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí! * Blíží­ se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.

Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné. * Již dlouho vím z tvých přikázání, žes je ustanovil na věčné časy.

Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě, neboť jsem nezapomněl na tvůj zákon. * Ujmi se mé pře a vykup mě, podle svého výroku mi dej život!

Daleko je od bezbožníků spása, neboť tvé příkazy nehledají. * Hojné je tvé slitování, Hospodine, dej mi život podle svých rozhodnutí!

Mnozí mě stíhají a tísní, od tvých přikázání neustoupím. * Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi, poněvadž nedbali na tvůj výrok.

Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine, dej mi život podle svého milosrdenství! * Základem tvého slova je stálost, věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.

Knížata mě stíhají bez důvodu, mé srdce má úctu k tvým slovům. * Raduji se z tvých výroků jako ten, kdo nalezl velkou kořist.

Nenávidím nepravost a protiví se mi, miluji však tvůj zákon. * Sedmkrát za den tě chválím pro tvá spravedlivá rozhodnutí.

Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, nic zlého je nemůže potkat. * Očekávám tvou pomoc, Hospodine, a plním tvé předpisy.

Má duše uchovává tvá přikázání, velmi je miluji. * Střežím tvá nařízení a přikázání, neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodine, pouč mě podle svého slova! * Má úpěnlivá prosba ať k tobě dojde, vysvoboď mě podle svého slibu!

Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, žes mě naučil svým příkazům. * Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.

Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení. * Toužím po tvé spáse, Hospodine, a tvůj zákon je mým potěšením.

Kéž jsem živ, abych tě chválil, a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! * Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka, neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující