Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 19

Žalm 134
Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci,

kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha.

Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké.

Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek.

Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy.

Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod.

Přivádí mraky od končin země, † blesky vyvolává déšť, * ze svých komor vyvádí větry.

Pobil egyptské prvorozence, * lidi i dobytek.

Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, * na faraona a (na) všechny jeho služebníky.

Potřel mnohé národy * a zabil mocné krále:

Sichona, krále amoritského, Oga, krále bašanského, * a všechny krále kananejské.

Jejich zemi dal do majetku, * do majetku Izraeli, svému lidu.

Hospodine, tvé jméno trvá navěky,* Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.

Neboť Hospodin brání svůj národ* a smilovává se nad svými služebníky.

Modly pohanů jsou stříbro a zlato,* díla lidských rukou.

Mají ústa, ale nemluví,* mají oči, ale nevidí.

Mají uši, ale neslyší,

a není dechu v jejich ústech.

Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,* každý, kdo v ně doufá.

Dome Izraelův, velebte Hospodina,* dome Árónův, velebte Hospodina,

dome Leviho, velebte Hospodina,* vy, kteří se bojíte Hospodina, velebte Hospodina!

Buď veleben Hospodin ze Siónu,* on přebývá v Jeruzalémě.

Žalm 135
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Oslavujte Boha bohů, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Oslavujte Pána pánů, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On sám učinil velké divy, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On moudře učinil nebe, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On rozprostřel na vodách zemi, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On učinil veliká světla, * jeho milosrdenství trvá navěky:

slunce, aby vládlo ve dne, * jeho milosrdenství trvá navěky,

měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On pobil Egypťany v jejich prvorozencích,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On vyvedl Izraele z jejich středu,* jeho milosrdenství trvá navěky,

mocnou rukou a napřaženým ramenem,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On rozdělil Rudé moře,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a převedl Izraele jeho středem,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On svrhl faraona s jeho vojskem do Rudého moře,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On vedl svůj národ na poušti,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On potřel veliké krále,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On zabil mocné krále,* jeho milosrdenství trvá navěky:

Sichona, krále amoritského,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a Oga, krále bašanského,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a dal jejich zem do majetku,* jeho milosrdenství trvá navěky,

do majetku Izraeli, svému služebníku,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On si vzpomněl na nás v našem ponížení,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a vysvobodil nás od našich protivníků,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On dává pokrm každému tvoru,* jeho milosrdenství trvá navěky.

Oslavujte Boha nebes,* jeho milosrdenství trvá navěky.

Žalm 136
U babylonských řek, tam jsme sedali a plakali, * když jsme vzpomínali na Sión.

Na vrby toho kraje * jsme zavěsili své citery.

Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli, * kdo nás sužovali,od nás žádali, abychom se radovali: „Zpívejte nám ze siónských písní!“

Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň * v cizí zemi?

Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, * ať mi zchromne pravice!

Ať se mi jazyk přilepí k patru, * když na tebe nevzpomenu, když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí.

Hospodine, nezapomeň Edomitům osudný den Jeruzaléma, * kdy křičeli:„Zbořte ho, zbořte až do základů!“

Babylonská dcero, ničitelko, * šťasten, kdo ti odplatí zlo, které jsi nám způsobila!

Šťasten, kdo vezme tvé děti * a roztříští je o skálu!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 137
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst.

Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu

a slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost,

neboť nade vše jsi zvelebil * své jméno a své zaslíbení.

Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, * až uslyší slova tvých úst.

Budou opěvovat Hospodinovy cesty: * „Věru, veliká je Hospodinova sláva!“

Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná.

Když procházím soužením, zachováváš mi život, † proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku, * zachraňuje mě tvá pravice.

Hospodin pro mě dokončí, co začal. † Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, * dílo svých rukou neopouštěj!

Žalm 138
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, * ty víš, když sedám i když vstávám.

Poznáváš mé myšlenky již zdálky;* ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si všech mých cest.

Slovo ještě nemám na jazyku: * hle, už je znáš, Hospodine, celé.

Obklopuješ mě zezadu i zpředu * a kladeš na mě svou dlaň.

Podivuhodná je pro mě tvá znalost, * vznešená a nepochopitelná.

Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, * kam až utéci před tvou tváří?

I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam, * i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!

I kdybych si připjal křídla jitřenky a spočinul na nejzazším moři * ,i tam mě povede tvá ruka a uchopí mě tvá pravice.

I kdybych řekl: „Aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla“* ,ani tma ti nebude tmavá:

noc jako den se rozjasní, * temno je pro tebe tak jako světlo.

Tys přece stvořil mé ledví, * utkal jsi mě v lůně mé matky.

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, * úžasná jsou tvoje díla.

Dokonale znáš mou duši,* má podstata ti nezůstala utajena,

když jsem byl tvořen v skrytu, * spřádán v hlubinách země.

Tvé oči viděly mé skutky * a v tvé knize jsou zapsány všechny;

dny byly stanoveny dříve, * než jediný z nich nastal.

Jak nedostupné jsou pro mě tvé úradky, Bože, * jak nesmírné je jejich množství!

Kdybych je měl sečíst – je jich víc než písku, * dojdu-li na konec, pořád jsem u tebe.

Kéž bys, Bože, zabil bezbožníka: * Vrahové ať se ode mě vzdálí!

Neboť se záludně bouří proti tobě, * zpupně se vyvyšují tvoji protivníci.

Což nemám, Hospodine, v nenávisti ty, kdo nenávidí tebe, * k tvým odpůrcům necítím odpor?

Z celého srdce je nenávidím, * stali se mými nepřáteli.

Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce, * zkoušej mě a poznej mé smýšlení!

Pohleď, zda jdu cestou špatnou, * a veď mě cestou odvěkou!

Žalm 139
Vysvoboď mě, Hospodine, od zlého člověka, * chraň mě před násilníkem:

před těmi, kdo v srdci pomýšlejí na zlo, * každodenně podněcují spory,

jako had ostří své jazyky, * zmijí jed se skrývá pod jejich rty.

Nevydávej mě, Hospodine, do rukou bezbožníka, * chraň mě před násilníkem: přemýšlejí, jak by mi podrazili nohy,

zpupní skrývají pro mě léčku, * natahují sítě z provazů, na cestě strojí mi nástrahy.

Pravím Hospodinu: Jsi můj Bůh, * slyš, Hospodine, mou úpěnlivou prosbu!

Hospodine, Pane, mocná má spáso, * v den boje mi kryješ hlavu.

Neplň, Hospodine, přání bezbožníka, * nedej zdar jeho plánu!

Zvedají hlavu, kdo mě obkličují, * ať je zasáhne zloba, kterou mají na rtech!

Ať na ně prší žhavé uhlí; * ať je srazí do jámy, aby se už nevzchopili!

Pomlouvač neobstojí v zemi, * náhlé neštěstí postihne násilníka.

Vím, že se Hospodin zastává ubožáka, * chudým zjednává právo.

Ano, spravedliví budou chválit tvé jméno, * upřímní budou u tebe bydlet.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 140
Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc, * slyš můjhlas, když k tobě volám.

Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo,

mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, * hlídku k bráně mých rtů.

Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů, * abych s pachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.

Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost, * když mě pohaní, je to prohlavu olej.

Neodmítne ho má hlava, * avšak pod tíží­ jejich zloby se budu stále modlit.

U skály byla propuštěna jejich knížata, * slyšela, jak laskavá byla má slova.

Jako když se oře a vláčí půda, * jejich kosti byly rozmetány u jícnu podsvětí.

K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, * k tobě se utíkám,nevydávej mě smrti!

Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, * před tenaty pachatelů křivd.

Ať bezbožní společně padnou do svých sítí, * ale já ať z nich šťastně vyváznu!

Žalm 141
Hlasitě k Hospodinu volám, * hlasitě Hospodina zapřísahám.

Vylévám před ním svou starost, * svou tíseň mu vypravuji.

Když můj duch ve mně chřadne, * ty znáš mou cestu.

Na stezce, po níž kráčím, * mi nastražili léčku.

Hledím napravo a vidím, * že nikdo nemá na mě ohled.

Nemám se kam utéci, * nikdo se nestará o můj život.

Volám k tobě, Hospodine, † říkám: Tys mé útočiště, * můj úděl v zemi živých.

Všimni si mého nářku, * vždyť jsem tak zbědovaný.

Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, * jsou silnější než já.

Vyveď mě ze žaláře, * abych chválil tvé jméno.

Obklopí mě spravedliví, * až se mě ujmeš.

Žalm 142
Hospodine, slyš moji modlitbu, pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, * vyslyš mě pro svou spravedlnost.

Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý.

Neboť nepřítel pronásleduje mou duši, k zemi srazil můj život, * uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.

Můj duch ve mně chřadne, * srdce mi strnulo v nitru.

Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech, * myslím naskutky tvých rukou.

Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť duch můj malátní.

Neskrývej předemnou svou tvář, * ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.

Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám.

Ukaž mi cestu, poníž mám kráčet, * neboť k tobě zvedám svou duši.

Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, * k tobě se utíkám.

Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh!

Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem.

Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, * ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně!

Ve své milosti znič mé nepřátele * a zahub všechny, kdo mě tísní, neboť já jsem tvůj služebník.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující