Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 3

Žalm 17
Miluji tě, Hospodine, má sílo,* Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám,* můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!

Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála,* a od svých nepřátel budu vysvobozen.

Obklopil mě smrtící příboj,* přepadly mě záhubné přívaly,

ovinula mě osidla podsvětí,* ohrozily mě léčky smrti.

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu jsem volal o pomoc:* Ze své svatyně slyšel můj hlas, mé volání proniklo k jeho sluchu.

Zachvěla se a zatřásla země, zakolísaly základy hor a zachvěly se,* neboť vzplál hněvem.

Vystoupil kouř z jeho chřípí, sžírající oheň z jeho úst,* žhavé uhlí od něho vzplálo.

Nebesa sklonil a sestoupil,* černý mrak byl pod jeho nohama.

Jel na cherubu a letěl,* nesl se na křídlech větru.

Jako rouchem se temnotou oděl,* zahalil se do tmavých vod, do hustých mračen.

Bleskem v jeho dohledu vzplálo žhavé uhlí. Z nebe Hospodin zahřměl,* Nejvyšší zaburácel svým hlasem.

Vyslal své šípy a rozptýlil je,* vyslal přemnohé blesky a rozdrtil je.

Tu se ukázala dna oceánů, základy země byly obnaženy,* když Hospodin pohrozil, když zavanul dech jeho hněvu.

Napřáhl svou ruku z výšin a uchopil mě,* vyprostil mě ze spousty vod,

vyrval mě mému mocnému nepříteli,* těm, kdo mě nenáviděli, kdo mě předčili silou.

Přepadli mě v den pro mě osudný,* ale Hospodin se mě zastal.

Vyvedl mě na volné prostranství,* vysvobodil mě, protože mě má rád.

Odplatil mi Hospodin podle mé spravedlnosti,* odměnil mě podle čistoty mých rukou.

Vždyť jsem zachovával Hospodinovy cesty,* nevzdálil jsem se hříchem od svého Boha.

Neboť jsem míval na zřeteli všechny jeho příkazy,* jeho nařízením jsem se nevyhýbal,

ale byl jsem před ním bez úhony,* uchoval jsem se bez viny.

Odplatil mi Hospodin podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou,* kterou vidí svýma očima.

K dobrému člověku se chováš dobrotivě,* s bezúhonným zacházíš láskyplně,

s upřímným jednáš upřímně,* s vychytralým však obezřetně.

Neboť pokorný lid ty zachraňuješ,* ale ponižuješ oči zpupných.

Ano, ty Hospodine, zažehuješ mou svítilnu,* mou temnotu ozařuješ, můj Bože!

S tebou se vrhám na šiky nepřátel* a hradby ztékám se svým Bohem.

Boží cesta je dokonalá, Hospodinovo slovo, tříbené ohněm,* štítem je všem, kdo se k němu utíkají.

Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina,* kdo je skálou kromě našeho Boha?

Bůh, který mě opásává silou,* činí mé chování dokonalým,

mým nohám dal hbitost jako nohám laní a postavil mě na výšiny,* mé ruce vycvičil k boji a mé paže k napínání bronzového luku.

Dals mi svůj záchranný štít, tvá pravice mě podpírala* a tvá starostlivost mě učinila mocným.

Mým krokům jsi otevřel širokou cestu,* proto nezakolísaly mé nohy.

Honil jsem své nepřátele a dostihl je,* nevrátil jsem se, dokud jsem je úplně nezničil.

Potřel jsem je, že se nemohli vzchopit,* padli mi pod nohy.

Opásals mě statečností k boji,* pode mě srazils mé protivníky,

zahnals na útěk mé nepřátele a zničil ty,* kdo mě nenávidí.

Křičeli o pomoc, ale nikdo jim nepomáhal,* volali k Hospodinu, ale neslyšel je.

Rozdrtil jsem je jako prach ve větru,* jako bláto na ulicích jsem je rozšlapal.

Vyprostils mě, když se lid bouřil, vládcem národů jsi mě ustanovil.* Slouží mně lid, který jsem neznal,

poslouchají mě na jediné slovo.* Cizinci se ucházejí o mou přízeň,

strachem jsou stiženi,* v hrůze opouštějí své tvrze.

Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála,* sláva buď Bohu, mému spasiteli!

Bohu, který mě pověřil odplatou,* pod moji moc národy sklonil.

Vysvobodil jsi mě od mých nepřátel, povýšils mě nad moje odpůrce,* vyrvals mě z násilníkovy moci.

Proto tě budu, Hospodine, mezi národy chválit,* opěvovat chci tvoje jméno.

Veliká vítězství jsi popřál svému králi, dáváš přízeň svému pomazanému,* Davidovi a jeho potomstvu navěky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 18
Nebesa vypravují o Boží slávě * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

Den dni o tom podává zprávu, * noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči, * jejichž hlas by nebylo slyšet.

Do celé země vychází jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.

Tam rozestřel stan pro slunce, † které vychází jako ženich ze své svatební komnaty, * jásá jako rek, když se do běhu dává.

Na jednom okraji nebe vychází † a obíhá až na jeho druhý okraj, * nic se nemůže skrýt před jeho žárem.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,* Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci,* Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky.* Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,* sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.

I tvůj služebník si na ně dává pozor* a velmi bedlivě je zachovává,

kdo však pozná každé pochybení?* Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!

Chraň svého služebníka před zpupností,* ať mě neovládne!

Pak budu bez úhony* a vyvaruji se velkého hříchu.

Nechť se ti líbí slova mých úst i smýšlení mého srdce,* Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!

Žalm 19
Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně * a ochrání tě jméno Jakubova Boha!

Kéž ti ze svatyně sešle pomoc * a podporu ti poskytne ze Siónu!

Kéž se rozpomene na všechny tvé dary * a tvá oběť je mu milá!

Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce, * a splní ti každý tvůj záměr.

Nad tvým vítězstvím zajásejme, † korouhve vztyčme ve jménu svého Boha, * kéž splní Hospodin všechna tvá přání!

Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, † vyslyšel ho ze svých svatých nebes, * silnou svou pravicí, jež dává vítězství.

Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních, * ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.

Tamti se zhroutili a padli, * my však stojíme a vytrváme!

Hospodine, dej vítězství králi, * vyslyš nás, když k tobě voláme!

Žalm 20
Hospodine, z tvé síly se raduje král,* jak velice jásá nad tvou pomocí!

Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil,* neodepřels, co jeho rty žádaly.

Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,* vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.

Žádal od tebe život:* dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy.

Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,* ozdobils ho ctí a vznešeností.

Učinils ho věčným požehnáním,* oblažils ho radostí před svou tváří.

Neboť král doufá v Hospodina,* z milosti Nejvyššího nezakolísá.

Tvá ruka ať dostihne všechny tvé nepřátele,* tvá pravice ať najde ty, kdo tě nenávidí.

Polož je jako do žhoucí pece, jakmile se objeví tvoje tvář.* Hospodin ať je stráví ve svém hněvu, ať zhltne je oheň.

Vyhub ze země jejich plémě,* jejich potomstvo mezi lidmi!

I kdyby se pokoušeli o zlo proti tobě a úklady vymýšleli,* nic nezmohou,

neboť je obrátíš na útěk,* lukem svým namíříš na jejich tváře.

Povstaň, Hospodine, ve své síle,* tvou moc oslavíme zpěvem!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 21
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? * Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasitého nářku.

Bože můj, volám ve dne – a neslyšíš, * v noci – a nevšímáš si mě.

Ty však trůníš ve svatyni, * chloubo Izraele!

V tebe doufali naši otcové, * doufali a zachránils je.

K tobě volali a byli vysvobozeni, * v tebe doufali a nebyli zklamáni.

Já však jsem červ, a ne člověk, * na pohanu lidem, na potupu chátře.

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou:

„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, má-li ho rád!“

Ano, tys mě vyvedl z matčina lůna * a dávals mi bezpečně spočinout na jejích ňadrech.

Na tebe jsem byl odkázán od narození, * od klína mé matky jsi ty mým Bohem.

Nevzdaluj se ode mě, neboť jsem v tísni, * buď blízko, vždyť nemám pomocníka.

Obklopuje mě množství býků,* bašanští tuři mě obkličují.

Své tlamy na mě otvírají* jak dravý lev řvoucí.

Roztékám se jako voda, všechny kosti se mi rozpojily,* mé srdce je jako vosk, roztavuje se mi v útrobách.

Hrdlo mám vyschlé jako střepina* a jazyk se mi přilepil k patru, přivedls mě do prachu smrti.

Neboť mě obkličuje smečka psů, tlupa zlosynů mě svírá.* Probodli mi ruce i nohy,

spočítat mohu všechny své kosti.* Zevlují, pasou se pohledem na mě;

dělí se o můj oděv,* losují o můj šat.

Ty však, Hospodine, nestůj daleko,* má sílo, pospěš mi na pomoc!

Mou duši od meče vysvoboď,* z drápů psa můj život,

zachraň mě ze lví tlamy,* mě ubohého z buvolích rohů!

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu,* uprostřed shromáždění budu tě chválit.

„Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, slavte ho,* všichni z Jakubova potomstva, boj se ho, celé Izraelovo plémě!

Nezošklivil si ubožákovu bídu, nepohrdl jí,* neskryl před ním svou tvář, vyslyšel ho, když k němu křičel.“

Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění,* své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.

Chudí se najedí do sytosti,* kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: „Navěky ať žije vaše srdce!“

Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí všechny končiny země,* před ním se skloní všechna lidská pokolení,

protože Hospodinu náleží vláda,* on sám panuje nad národy.

Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi,* před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. I má duše bude pro něho žít,

mé potomstvo bude mu sloužit.* Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,

lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:* „To udělal Hospodin!“

Žalm 22
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši,

vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.

I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel,

hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,

přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.

Žalm 23
Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají.

Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě?

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, † jehož duše nebaží po marnosti, * kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.

Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele.

To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha.

Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody, * ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy? † Silný a mocný Hospodin, * Hospodin udatný v boji.

Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody, * ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy? † Hospodin zástupů, * on je král slávy!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující